Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

3.4 Vastrentende waarden

De samenstelling en het verloop van de post vastrentende waarden zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde per 1 januari

Aankopen

Verkopen / expiraties

Waarde- veranderingen

Balanswaarde per 31 december

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Leningen

4.083

630

(22)

(742)

3.949

- Obligaties

99.741

63.109

(61.163)

(20.625)

81.062

- Credit risk sharing transactions

5.247

13.461

(11.644)

(46)

7.018

Subtotaal (exclusief geldmarktbeleggingen)

109.071

77.200

(72.829)

(21.413)

92.029

      

Geldmarktbeleggingen

5.696

   

6.183

Subtotaal (inclusief geldmarktbeleggingen)

114.767

   

98.212

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Leningen

-

-

-

-

-

- Obligaties

17

10

(13)

(3)

11

- Credit risk sharing transactions

2

-

-

-

2

Subtotaal (exclusief geldmarktbeleggingen)

19

10

(13)

(3)

13

      

Geldmarktbeleggingen

1

   

1

Subtotaal (inclusief geldmarktbeleggingen)

20

   

14

      

Totaal 2022

114.787

   

98.226

Totaal 2021

114.233

   

114.787

Van de obligatiebeleggingen is € 17.002 miljoen (2021: € 18.462 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. Van de credit risk sharing transactions is € 3.737 miljoen (2021: € 1.249 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe. Daarbij wordt voor het opstellen van onderstaande overzichten gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

De samenstelling van de leningen, obligaties en credit risk sharing transactions naar contractuele resterende looptijd per balansdatum is als volgt:

31-12-2022

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen, obligaties en credit risk sharing transactions

5.227

20.976

65.839

92.042

     

31-12-2021

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen, obligaties en credit risk sharing transactions

14.257

14.008

80.825

109.090

De kredietwaardigheid van de leningen, obligaties en credit risk sharing transactions per balansdatum kan als volgt worden weergegeven:

 

31-12-2022

31-12-2021

AAA-rating

32%

34%

AA-rating

24%

31%

A-rating

8%

6%

BBB-rating

13%

11%

BB- en lagere rating

13%

10%

Geen rating

10%

8%

   

Totaal

100%

100%

De rating voor de leningen betreft de Fitch rating. De rating voor de obligaties betreft de BoFAML (Bank of America ML) composite rating.

Leningen

In de post leningen zijn begrepen beleggingen in hypothecaire leningen, participaties in een mezzaninefonds en participaties in hedge funds die overwegend beleggen in leningen.

De samenstelling van de leningen naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Leningen met vaste rente

3.825

3.951

Leningen met variabele rente

99

85

Inflation linked leningen

-

-

Overige leningen

25

47

   

Totaal

3.949

4.083

Beleggingen in hypothecaire leningen zijn opgenomen onder de leningen met vaste rente.

De samenstelling van de leningen naar looptijd rente per balansdatum is als volgt:

31-12-2022

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen

58

163

3.728

3.949

     

31-12-2021

    

(bedragen x € 1 miljoen)

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

     

Leningen

24

112

3.947

4.083

Obligaties

Onder obligaties zijn beursgenoteerde obligaties en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die overwegend in beursgenoteerde obligaties beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de obligaties naar rentevoet per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Obligaties met vaste rente

75.637

95.703

Obligaties met variabele rente

5.413

4.009

Inflation linked obligaties

23

46

   

Totaal

81.073

99.758

Een inflation linked obligatie is een obligatie die gekoppeld is aan inflatie. Evenals bij gewone obligaties, kredieten of leningen, hangt de waarde van een inflatieobligatie direct samen met de nominale rente. De waarde van de hoofdsom van een inflatieobligatie is geïndexeerd, waardoor zowel de couponbetaling als de eindbetaling van de hoofdsom van de inflatie afhankelijk is.

De indeling naar staats- en bedrijfsobligaties per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Staatsobligaties

56.482

77.760

Bedrijfsobligaties

24.591

21.998

   

Totaal

81.073

99.758

Credit risk sharing transactions

De samenstelling van de credit risk sharing transactions per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Credit linked notes

2.349

3.118

Credit default swaps

934

882

Overig

3.737

1.249

   

Totaal

7.020

5.249

De portefeuille credit risk sharing transactions bestaat uit private gestructureerde kredietrisico delende contracten. De nominale waarde bedraagt in totaal € 7.398 miljoen (2021: € 5.233 miljoen). Dit vertegenwoordigt het bedrag dat aan kredietrisico wordt gelopen. De credit risk sharing transactions zijn op twee manieren gestructureerd, via een credit linked note ('CLN-structuur') of via een kredietderivaat c.q. een credit default swap ('CDS-structuur').

Geldmarktbeleggingen

In de post geldmarktbeleggingen zijn begrepen het saldo van bankrekeningen en geldmarktinstrumenten.

De samenstelling van de geldmarktbeleggingen per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Banktegoeden in rekening-courant

6.183

5.697

   

Totaal liquide middelen

6.183

5.697

Van de liquide middelen staat een bedrag van € 217 miljoen (ultimo 2021: € 51 miljoen) niet ter vrije beschikking. Dit betreft saldi op margin accounts die worden aangehouden in verband met futureposities.