Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

6 Vorderingen en overlopende activa

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Vorderingen uit hoofde van beleggingsactiviteiten

29.675

4.886

Vorderingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

1.574

213

   

Totaal

31.249

5.099

De nadere details van de post vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen in noot 6.1 en noot 6.2.