Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

6.2 Vorderingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Te factureren premiebijdragen

909

69

Premiedebiteuren

633

112

Overige vorderingen en overlopende activa

32

32

   

Totaal

1.574

213

Vorderingen op pensioenactiviteiten hebben een korte looptijd.

Het saldo aan te factureren premiebijdragen en premiedebiteuren is aanzienlijk hoger dan in 2021. Dit houdt verband met de overgang naar de nieuwe premiefacturatie methodiek per december 2021 waarbij geen voorschotten op de maandpremies meer in rekening worden gebracht.

De post 'overige vorderingen en overlopende activa' bestaat voornamelijk uit de vooruitbetaalde kosten voor de uitbesteding van de activiteiten die samenhangen met de pensioenregeling aan de uitvoeringsorganisatie.  

Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

PFZW heeft aan PGGM N.V. een kredietfaciliteit verstrekt. Voor deze kredietfaciliteit ontvangt PFZW een rente gelijk aan EURIBOR met een opslag van 50 basispunten. De totale kredietfaciliteit is gemaximeerd tot € 150 miljoen. De kredietfaciliteit is voor onbepaalde tijd. Er is geen aflossingsregeling afgesproken. Deze kredietfaciliteit is overeengekomen ten tijde van de splitsing van de uitvoeringsorganisatie en het pensioenfonds. In 2022 is net als in 2021 geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit.