Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

24 Mutatie liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de liquide middelen uit de pensioenactiviteiten en de liquide middelen uit de beleggingsactiviteiten. Als sprake is van een negatief saldo, wordt dit gepresenteerd als schuld aan kredietinstellingen onder de overige schulden en overlopende passiva.

De mutatie van de liquide middelen kan als volgt worden aangesloten op de balans.

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

    

3.4

Totaal geldmarktbeleggingen

6.183

5.697

7

Liquide middelen uit pensioenactiviteiten

186

379

    
 

Stand per 31 december boekjaar

6.369

6.076

    
 

Stand per 31 december vorig boekjaar

6.076

5.996

    
 

Mutatie in liquide middelen

293

80

  • 1 De hierboven vermelde nummers verwijzen naar de paragrafen van de geconsolideerde jaarrekening.

De liquide middelen uit beleggingsactiviteiten zijn in de balans gepresenteerd als onderdeel van noot 3.4 vastrentende waarden. De liquide middelen uit pensioenactiviteiten ( noot 7) zijn apart in de balans verantwoord.