Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

19 Mutatie technische voorzieningen

De mutaties in de technische voorzieningen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Pensioen- verplichtingen voor risico pensioenfonds

Overige technische voorzieningen

Totaal 2022

Totaal 2021

     

Stand per 1 januari

259.699

901

260.600

274.583

     

Pensioenopbouw

    

- Actieven

9.947

-

9.947

9.695

- Premievrije pensioenopbouw AO

648

-

648

569

- Ingegaan nabestaandenpensioen

224

-

224

236

     

Onverdiende premiebijdragen voor nieuwe ziektegevallen

-

84

84

77

Indexering of verlaging

18.127

54

18.181

-

Rentetoevoeging/(onttrekking)

(1.293)

(4)

(1.297)

(1.479)

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(4.958)

(75)

(5.033)

(4.650)

Wijziging marktrente

(85.751)

(119)

(85.870)

(18.309)

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

(44)

-

(44)

216

Aanpassing actuariële grondslagen

3.482

5

3.487

(12)

Overige mutaties

(220)

(32)

(252)

(326)

     

Stand per 31 december

199.861

814

200.675

260.600

  • 1  Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is inclusief voorziening nettopartnerpensioen.

Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw wordt de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw van de nominale rechten op ouderdomspensioen, inclusief premievrije pensioenopbouw van nieuwe arbeidsongeschikten, compensatierechten en ingang nabestaandenpensioen opgenomen.

Indexering of verlaging

PFZW heeft in 2022 twee maal besloten om de pensioenen te verhogen: met 2,7% per 1 oktober 2022 en 6,0% per 1 januari 2023. Voor beide indexeringen heeft PFZW gebruik gemaakt van de soepelere indexatieregels op basis van de algemene maatregel van bestuur van 7 juni 2022, in verband met het later in werking treden van de wet toekomst pensioenen waaronder het transitie-ftk.

Rentetoevoeging

De rentetoevoeging betreft de verhoging/verlaging van de technische voorzieningen op basis van de éénjaarsrente in de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur aan het begin van het verslagjaar. Voor het boekjaar 2022 bedraagt deze rente circa -/-0,5% (2021: circa -/-0,5%).

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Dit betreft de op de actuariële grondslagen verwachte afname van de technische voorzieningen voor het doen van uitkeringen en het betalen van de pensioenuitvoeringskosten.

Wijziging marktrente

De waarde van de pensioenverplichtingen verandert onder invloed van wijzigingen in de marktrente.

Pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
 

31-12-2022

31-12-2021

Modified duration (in jaren)

19,6

21,8

Gemiddelde lange rente

2,5%

0,6%

Overige technische voorzieningen
 

31-12-2022

31-12-2021

Modified duration (in jaren)

6,6

7,6

Gemiddelde lange rente

3,1%

0,3%

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

De waarde van de pensioenverplichtingen verandert door de inkomende en uitgaande waardeoverdrachten berekend op basis van actuariële uitgangspunten.

Aanpassing actuariële grondslagen

De actuariële grondslagen zijn de uitgangspunten en veronderstellingen waarop de berekening van de technische voorzieningen is gebaseerd. Onder aanpassing actuariële grondslagen wordt het effect van aanpassing van de bestandsgrondslagen, economische grondslagen en kostengrondslagen op de technische voorzieningen opgenomen. In noot 25.5 worden deze aanpassingen verder toegelicht.

Overige mutaties pensioenregeling

Onder de overige mutaties worden de mutaties van de voorziening verantwoord die niet onder één van de andere categorieën kunnen worden gerubriceerd.