Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

1)

   
 

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

  
 

- Ontvangen premiebijdragen

6.552

7.205

22

- Ontvangen in verband met overdracht van rechten

678

271

 

- Betaalde pensioenuitkeringen

(4.912)

(4.572)

22

- Betaald in verband met overdracht van rechten

(680)

(55)

 

- Betaalde pensioenuitvoeringskosten

(123)

(134)

 

- Overige mutaties uit pensioenactiviteiten

(2)

(5)

 

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

1.513

2.710

    
 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

  

3

- Verkopen en aflossingen van beleggingen

132.054

108.192

16

- Ontvangen directe beleggingsopbrengsten

3.813

5.575

3.5

- Ontvangen gerealiseerde resultaten derivaten

(5.900)

(5.093)

3

- Aankopen beleggingen

(101.559)

(102.278)

16

- Betaalde vermogensbeheerkosten

41

63

6.1 / 11.1

- Saldo ontvangen / betaalde cash collateral

(28.155)

(9.330)

 

- Overige mutaties uit beleggingsactiviteiten

(1.514)

241

 

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

(1.220)

(2.630)

    
 

Nettokasstroom

293

80

Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 24 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.