Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(na bestemming saldo van baten en lasten)

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2022

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die worden vermeld onder noot 2.