Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

11.2 Verplichtingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Belastingen en premies sociale verzekeringen

106

97

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

22

22

Nog te betalen uitkeringen

258

239

Overige schulden en overlopende passiva

2

2

   

Totaal

388

360

De post overige schulden en overlopende passiva heeft een kortlopend karakter van korter dan een jaar tenzij hieronder anders vermeld.

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

Het spaarfonds gemoedsbezwaarden heeft een gemiddelde looptijd langer dan vijf jaar.