Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25.1 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Pensioenregeling

  

- Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen)

7.785

7.097

   

Pensioenopbouw

  

- Actieven

(9.939)

(9.685)

- Premievrije pensioenopbouw arbeidsongeschiktheid

(648)

(569)

- Ingegaan nabestaandenpensioen

(223)

(236)

   

Totaal premie pensioenregeling

(3.025)

(3.393)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

  

- Premiebijdragen (exclusief kostenopslagen)

81

76

- Onverdiende premie voor nieuwe ziektegevallen

(84)

(77)

   

Totaal premie AP

(3)

(1)

   

Inkomende waardeoverdrachten

  

- Saldo overdracht van rechten (financieel)

678

271

- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel)

(673)

(265)

Uitgaande waardeoverdrachten

  

- Saldo overdracht van rechten (financieel)

(680)

(55)

- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten (actuarieel)

717

49

   

Totaal waardeoverdrachten

42

(1)

   

Totaal

(2.986)

(3.395)

De pensioenpremie in 2022 bedroeg 25,8% (2021: 25,0%) over salaris boven de franchise. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2022 was 1,75% (2021: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar (2021: 68 jaar).

De waardeoverdrachten in 2022 betreffen zowel reguliere waardeoverdrachten als automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen.