Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Gebeurtenissen na balansdatum

Aanpassing van de ultimate forward rate (UFR)

De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank per 31 december 2022 en de grondslagen zoals genoemd in paragraaf 2. De commissie parameters heeft op 29 november 2022 geadviseerd over de te hanteren maximale parameters (zoals beleggingsrendementen), de Ultimate Forward Rate (UFR) methode en de scenario-set. DNB neemt dit advies over. De maximale parameters zijn beoogd in te gaan op 1 juli 2023 en de nieuwe UFR-methode gaat in op 1 januari 2023. De wijziging in de UFR-methode is zodoende niet meegenomen in de stand per balansdatum.

De gefaseerde wijziging van de UFR-methode op basis van het oude advies van de vorige commissie parameters 2019 is hiermee van de baan. De nieuwe UFR bevat geen middeling meer en wordt vanaf een latere looptijd toegepast. Zodoende is de lange termijn rekenrente een betere weerspiegeling van de marktrente, maar is deze ook meer volatiel van dag op dag.

Door de aanpassing van de UFR per 1 januari 2023 stijgt de voorziening pensioenverplichtingen met € 1.079 miljoen en daalt de actuele dekkingsgraad met 0,6 procentpunt per 1 januari 2023 naar 108,1%.