Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

11 Overige schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

58.566

24.955

Verplichtingen uit hoofde van pensioenactiviteiten

388

360

   

Totaal

58.954

25.315

De nadere details van de post overige schulden en overlopende passiva zijn opgenomen in noot 11.1 en noot 11.2.