Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Onze stakeholders

Net als in 2021 is ook in 2022 de werkgelegenheid licht toegenomen. Het aantal premiebetalende deelnemers steeg daardoor tot 1.365.400. Tevens steeg het aantal aangesloten werkgevers tot 26.050 en het totaal aantal pensioengerechtigden steeg met 5,2% naar 580.600. De dienstverlening aan onze deelnemers en werkgevers wordt steeds digitaler, zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Werkgevers en deelnemers

Werkgevers- en deelnemersaantallen

Aantal werkgevers verder gestegen

Het aantal aangesloten werkgevers groeide met 150 tot 26.050 eind 2022. Er kwamen 2.050 werkgevers bij en er werden er 1900 afgesloten. Bij de instroom van de verplichte aansluitingen waren 950 spontane aanmeldingen en 350 ‘opgespoorde’ werkgevers (dat betekent dat PFZW het initiatief neemt voor aansluiting). Nog eens 350 werkgevers sloten zich vrijwillig aan bij PFZW. Het overige deel van de aansluitingen was door fusie of overname; administratief is dan sprake van een nieuwe werkgever, maar deze aansluitingen zijn uit reeds bekende werkgevers voortgekomen.

Tweede jaar met bescheiden werkgelegenheidsgroei 

Net als in 2021 is de werkgelegenheid in de sector licht toegenomen. Het aantal premiebetalende deelnemers groeide met 1,8% tot 1.365.400. De laatste twee jaar ligt de groei daarmee lager dan in voorgaande jaren. In de jaren 2016-2020 lag de groei steeds tussen de 2,5 en 4% per jaar.

De kinderopvang groeide daarbij het sterkst. Die groei was nog extra hoog omdat daarbij nu de peuterspeelzalen meegeteld worden. Tot vorig jaar telde deze groep van ongeveer 3.500 deelnemers nog mee bij deelsector welzijn.

 

2021

2022

mutatie

Premiebetalende deelnemers*

1.340.700

1.365.400

1,8%

Gewezen deelnemers

1.092.500

1.102.300

0,9%

Pensioengerechtigden

552.100

580.600

5,2%

Totaal (Gewezen) deelnemers

2.985.300

3.048.300

2,1%

    

Uitsplitsing pensioengerechtigden

   

- Ouderdomspensioen

458.400

484.200

5,6%

- Partnerpensioen

68.400

71.900

5,1%

- Wezenpensioen

6.000

5.900

-1,7%

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

16.600

16.000

-3,6%

- Flexpensioen

2.700

2.600

-3,7%

Totaal Pensioengerechtigden

552.100

580.600

5,2%

    

*Inclusief arbeidsongeschikte deelnemers

77.800

80.300

3,2%

Blijvende groei pensioenen

Het aantal pensioenen stijgt elk jaar verder. Het aantal ouderdomspensioenen is veruit de grootste groep en groeide het sterkst. Dit is vooral een gevolg van de populatie-opbouw van PFZW; er gaan nu veel meer mensen met pensioen dan 10 jaar geleden en dat maakt de populatie van gepensioneerden relatief jong. Daarnaast is de gemiddelde levensverwachting in de sector hoog. De gemiddelde leeftijd van gepensioneerden met een ouderdomspensioen van PFZW is 73 jaar.

Niet-opgehaalde pensioenen

PFZW neemt altijd zelf initiatief als de pensioenleeftijd eraan komt. Soms kan er geen pensioen toegekend worden. Meestal heeft dat te maken met een onbekend adres. Ook gebeurt het dat de deelnemer zijn aanvraag te laat of soms helemaal niet terugstuurt. Dit zijn meestal kleine pensioenen.

Een groep deelnemers met bekende adressen die meer dan drie jaar na de pensioendatum hun pensioen nog niet hebben opgevraagd, zijn dit jaar nogmaals aangeschreven. Daarnaast is er veel in het buitenland gezocht naar adressen van deelnemers. Zo probeert PFZW de groep van ‘niet-opgehaalde pensioenen’ zo klein mogelijk te houden. Het aantal niet-opgevraagde pensioenen kwam eind dit jaar daardoor weer iets lager uit op 17.800 (18.300 in 2021).

Trends arbeidsongeschikten

Landelijk is de laatste jaren sprake van een hoog arbeidsongeschiktheidsrisico. Het aantal nieuwe arbeidsongeschikten ligt ook bij PFZW momenteel hoog. Er gingen daarnaast minder arbeidsongeschikten met pensioen omdat in 2022 de AOW-leeftijd met drie maanden werd verhoogd. Met een stijgende instroom en dalende uitstroom groeide het aantal arbeidsongeschikte deelnemers met 2,8%.

Leeftijdsopbouw man/vrouw

Zoals bekend werken er in de sector veel meer vrouwen dan mannen. De meeste deelnemers zijn tussen de 55 en 60 jaar. Met het opschuiven van de AOW-datum in 2022 groeide de groep werkenden boven 65 jaar weer wat verder en telt inmiddels 34.700 deelnemers. (28.300 in 2021).

Klanttevredenheid deelnemers en werkgevers

Algemene tevredenheid

De algemene tevredenheid van deelnemers over PFZW wordt beoordeeld met een 7,3 (2021: 7,3). Slechts een op de twintig deelnemers (6%) geeft een rapportcijfer van een 5 of lager. De leeftijdsgroep ‘66 jaar en ouder’ is het meest tevreden. Gemiddeld geven zij een 7,8. De leeftijdsgroepen ’18 t/m 34 jaar’ en ‘35 t/m 42 jaar’ zijn het minst tevreden over PFZW. Respectievelijk geven zij gemiddeld een 7,0 en 7,1.

Ook werkgevers zijn tevreden over PFZW. HR-managers geven gemiddeld een 7,6 (2021: 7,6) en beslissers gemiddeld een 7,4 (2021: 7,5). Administrateurs geven gemiddeld een 7,5 (2021: 7,6).

Tevredenheid en gemak klantreizen

Om te beoordelen hoe onze deelnemers en werkgevers de diverse klantreizen ervaren, wordt per klantreis een meting uitgevoerd over de klanttevredenheid en het gemak.

De resultaten van de klantreismetingen over 2022 zijn als volgt: 

  • Gemiddeld over de klantreizen ervaart 75% (2021: 78%) van de deelnemers ‘gemak’ bij het doorlopen van de klantreis. De gemiddelde waardering van de klanttevredenheid krijgt een 8,0 (2021: 8,1). Onze ambitie voor de gemiddelde ervaring van gemak en klanttevredenheid zijn respectievelijk 82% (2021: 81%) en een 8,0 (2021: 8,0).

  • Van de werkgevers van PFZW ervaart 83% ‘gemak’ (2021: 83%) bij het doorlopen van de klantreis. De gemiddelde waardering van de klanttevredenheid is 7,8 (2021: 7,6). Onze ambitie voor de gemiddelde ervaring van gemak en klanttevredenheid bij de werkgevers zijn respectievelijk 76% (2021: 65%) en een 7,5 (2021: 7,5).

HR Datadiensten

In 2022 heeft opnieuw een groei plaatsgevonden in het aantal werkgevers dat gebruik maakt van de HR Datadiensten. Voor diverse datadiensten kunnen werkgevers een abonnement afnemen. Per eind 2022 maakten 969 werkgevers gebruik van het Inzicht & Benchmark abonnement (2021: 775) en 114 werkgevers van het Analyse (+) abonnement (2021: 79). Het HR dataportaal kent een gemiddelde klanttevredenheid van 8,4 (2021: 8,4). Naast het PFZW HR dataportaal werden er Lerende Netwerken succesvol ontwikkeld in 5 nieuwe arbeidsmarktregio’s. Het totaal aantal Lerende Netwerken is daarmee eind 2022 gelijk aan 10 (2021: 5). Werkgevers maken in deze netwerken kennis met de producten en dienstverlening van HR Datadiensten en gaan aan de slag met hun arbeidsmarktuitdagingen. Werkgevers beoordeelden de (digitale) variant van de Lerende Netwerken gemiddeld met een 7,5 (2021: 7,5).

Tot slot werd het partnership met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voortgezet en uitgebreid. PFZW Datadiensten levert hiermee een structurele bijdrage aan AZW-info met haar arbeidsmarktdata en geeft invulling aan maatwerkvraagstukken.

Sociale partners

De sociale partners van 23 branches binnen de sector zorg en welzijn hebben het pensioen van de werknemers in die branches ondergebracht bij PFZW. Bijvoorbeeld de branches verzorging, verpleging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, maar ook kinderopvang en sport. De meeste branches hebben, na toestemming van het ministerie van SZW, een verplichte aansluiting bij PFZW.

Ontwikkelingen in de verplichtstelling

Sociale partners vinden het over het algemeen belangrijk dat de verplichtstelling van PFZW actueel is en blijft, zoveel als mogelijk overeenkomt met de werkingssfeer van de cao in de betrokken branches en goed uitvoerbaar en handhaafbaar is. Dit betekent dat de tekst van de verplichtstelling regelmatig geactualiseerd moet worden. In 2022 ging het om de volgende aanpassingen:

Verplichtstelling intra- en/of extramurale zorg

Per 28 mei 2022 is in de verplichtstelling A (intra- en/of extramurale zorg) de derde bullet van de uitzonderingsbepaling inzake de geestelijke gezondheidszorg verduidelijkt. Daardoor blijkt expliciet uit de tekst dat werkgevers in de generalistische basis ggz waarbij geen medisch specialist betrokken is, niet onder de verplichtstelling vallen. Voeren deze werkgevers wel specialistische geestelijke gezondheidszorg uit, dan vallen ze wel onder de verplichtstelling.

Verplichtstelling ambulancezorg

In 2022 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met sociale partners in de ambulancezorg over een noodzakelijke wijziging van de verplichtstelling voor de ambulancezorg. Dit betreft onderdeel E van de verplichtstelling van PFZW. Aanleiding voor de wijziging is een verwijzing in de tekst van de verplichtstelling naar verouderde wetgeving.

Verplichtstellingen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang

In lijn met de cao Kinderopvang vallen de peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2022 niet meer onder de verplichtstelling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening maar onder de verplichtstelling Kinderopvang. In 2022 hebben PFZW en de sociale partners aan de cao-tafel Sociaal Werk verder gepraat over een algehele actualisering van de verplichtstelling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De betrokken sociale partners willen de tekst van de verplichtstelling namelijk graag meer in lijn brengen met de werkingssfeer van de cao Sociaal Werk. Deze gesprekken zetten we in 2023 voort.

Verplichtstellingen Huisartsenzorg en Gezondheidscentra

Per 1 maart 2019 is de cao Gezondheidscentra opgezegd en later geïntegreerd in de cao Huisartsenzorg. Als gevolg hiervan hebben de sociale partners de werkingssfeer van de verplichtstelling Gezondheidscentra opgenomen in de werkingssfeer van huisartsenzorg. Daarnaast is de tekst van de deelverplichtstelling voor de huisartsenzorg op een aantal punten verduidelijkt. De wijzigingen zijn 1 juli 2022 ingegaan, na akkoord van het Ministerie van SZW.