Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

15 Premiebijdragen werkgevers en werknemers

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Pensioenregeling

7.829

7.138

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

83

79

Regeling nettopartnerpensioen

1

2

   

Totaal

7.913

7.219

Het totaal van de premiebijdragen van het pensioenfonds betreft de in het verslagjaar feitelijk vastgestelde premie plus de raming van de nog te factureren premie over het verslagjaar. Zie noot 6.2 voor deze raming.

De stijging van de premiebijdragen werkgevers en werknemers wordt voornamelijk voornamelijk verklaard door:

  • De stijging van het premiepercentage voor ouderdomspensioen en partnerpensioen van 25,0% in 2021 naar 25,8% in 2022.

  • De stijging van het aantal premiebetalende deelnemers van 1.340.700 ultimo 2021 naar 1.365.400 ultimo 2022.

  • De stijging van de loonontwikkeling in de sector zorg en welzijn.