Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

28 Bestemming van saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is over 2022 gelijk aan € 55 miljoen (2021: € 37.718 miljoen). In de statuten is geen bepaling opgenomen over de wijze waarop het saldo van baten en lasten wordt verdeeld. Het saldo wordt jaarlijks na een besluit hiertoe geheel ten gunste dan wel ten laste van de overige reserves gebracht. De bepaling van het bedrag wordt nader toegelicht in de toelichting enkelvoudige jaarrekening.