Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25 Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

1)

   

25.1

Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

(2.986)

(3.395)

25.2

Resultaat op beleggingen en verplichtingen

6.352

40.810

25.3

Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

17

(17)

25.4

Resultaat op nettopartnerpensioen

-

-

25.5

Aanpassing actuariële grondslagen

(3.487)

12

25.6

Overige resultaten

159

308

    
 

Saldo van baten en lasten

55

37.718

  • 1  De hierboven vermelde nummers verwijzen naar de hiernavolgende paragrafen.