Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

21 Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

De mutaties in het herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Balanswaarde per 1 januari

122

138

   

Rentetoevoeging

-

(1)

Wijziging marktrente

(7)

(5)

Aanpassing actuariele grondslagen

-

-

Uitkeringen

(4)

(11)

Mutatie kredietafslag

4

1

Overige mutaties

(85)

-

   

Balanswaarde per 31 december

30

122

De mutatie van het herverzekeringsdeel van de technische voorziening in de staat van baten en lasten voor 2022 bedraagt € 92 miljoen negatief (2021: 16 miljoen negatief). Voor een groot gedeelte betreft dit de afboeking van de reeds beëindigde garantiecontracten, zoals opgenomen in de post 'overige mutaties'. In noot 4 staat deze afboeking verder toegelicht. De kredietafslag is gedaald en bedraagt € 1 miljoen (2021: € 3 miljoen).