Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25 Geconsolideerde actuariële analyse van het saldo van baten en lasten

25.1 Resultaat op premiebijdragen en waardeoverdrachten

De pensioenpremie in 2022 bedroeg 25,8% (2021: 25,0%) over salaris boven de franchise. Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in 2022 was 1,75% (2021: 1,75%), bij een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar (2021: 68 jaar).

25.2 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

Het beleggingsresultaat (exclusief renteafdekking) zorgt voor een negatief resultaat van € 16,7 miljard. De gedeeltelijke renteafdekking heeft een negatief resultaat van € 45,9 miljard.

25.3 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Het negatieve resultaat op pensioenuitkeringen is € 5 miljoen. Het resultaat op pensioenuitvoeringskosten is € 22 miljoen positief.

25.4 Resultaat op nettopartnerpensioen

Het resultaat op nettopartnerpensioen is afgerond € 1 miljoen. Deze regeling is in 2015 ingevoerd. Vanwege het netto-karakter van de regeling moet de financiering fiscaal hygiënisch zijn.

25.5 Aanpassing actuariële grondslagen

In 2022 heeft PFZW een volledig grondslagenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden conform de ABTN alle grondslagen onderzocht en geactualiseerd.

25.6 Overige resultaten

De overige actuariële resultaten in 2022 bestaan voornamelijk uit actuariële bestandsresultaten. Zowel de overige actuariële resultaten als de overige baten en lasten bevatten de afboeking van het herverzekeringscontract met SSLB.

26 Medewerkers

Het aantal medewerkers op basis van fulltime equivalenten en personen bedroeg:

27 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt: