Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

11.1 Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Derivaten

47.732

9.263

Schulden uit hoofde van collateral management

5.796

14.655

Schulden uit hoofde van repo transacties

2.874

-

Af te wikkelen beleggingstransacties

2.129

961

Belastingen

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

35

76

   

Totaal

58.566

24.955

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij hieronder anders vermeld.

Derivaten

Zie voor toelichting noot 3.5.

Schulden uit hoofde van collateral management

De schulden uit hoofde van collateral management hebben betrekking op ontvangen en terug te betalen liquiditeiten (als zekerheid) in verband met de positieve reële waarde van derivatenposities.

Schulden uit hoofde van repo transacties

De post 'schulden uit hoofde van repo transacties’ betreffen de posities in ‘repurchase agreement’-transacties in obligaties die het pensioenfonds is aangegaan. Hiervoor heeft het pensioenfonds onderpand gestort in de vorm van obligaties. Het pensioenfonds behoudt het economisch eigendom over de verkochte obligaties. De schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar. De waarde van het verstrekte onderpand bedraagt € 1.597 miljoen (2021: -) in staats- en bedrijfsobligaties uit de eurozone met minimaal een A-rating.

Af te wikkelen beleggingstransacties

Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld. Hierdoor is een verplichting ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootste deel uit transacties met de PGGM beleggingsfondsen.