Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Voorwoord

2022 was op veel vlakken een bewogen jaar. Allereerst vanwege de oorlog in Oekraïne, die op 24 februari begon. Met veel vluchtelingen, geopolitieke spanningen en een stijgende energierekening als gevolg. Niet alleen de energierekening steeg in 2022 flink, het inflatierecord uit de jaren 70 werd bijna verbroken. En ook op de financiële markten vielen harde klappen. PFZW behaalde in 2022 een historisch slecht rendement van -22,6% met de beleggingen. Dit werd met name veroorzaakt door de sterke rentestijging. Een belangrijk deel van het renterisico is via beleggingen in vastrentende waarden afgedekt. Omdat de waarde van de beleggingen meebeweegt met de waarde van de verplichtingen, is de financiële positie en daardoor de dekkingsgraad van PFZW minder gevoelig voor renteveranderingen. Een stijging van de rente zorgt echter wel voor verlies op de vastrentende beleggingen. Daartegenover staat dat de waarde van de pensioenverplichtingen daalt bij een stijgende rente, waardoor de dekkingsgraad stijgt. Ondanks het negatieve rendement, staat PFZW er gemeten volgens de spelregels van het huidige pensioenstelsel financieel daarom beter voor dan een jaar geleden. Bovendien zijn de regels voor de verhoging van pensioen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk versoepeld. Hierdoor konden we in 2022 sinds lange tijd de pensioenen verhogen: 1 oktober met 2,7% en op 1 januari 2023 met 6%.

Ook is er in 2022 veel gebeurd op het gebied van de nieuwe pensioenregeling. De hervorming van ons pensioenstelsel gaat niet over één nacht ijs. De Wet toekomst pensioenen is uitgesteld met als nieuwe beoogde ingangsdatum 1 juli 2023 in plaats van 1 januari 2023. Dat de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op 22 december 2022 heeft aangenomen is positief. Het is tijd voor een nieuw pensioenstelsel dat beter aansluit op onze huidige arbeidsmarkt en maatschappij. PFZW bevindt zich nu in de inrichtingsfase van het nieuwe pensioenstelsel, na een uitgebreide verdiepingsfase. Het nieuwe pensioenstelsel wordt transparanter en beweegt directer mee met de economie, waardoor rendement eerder kan worden uitgekeerd. Door klappen samen op te vangen, wordt de kans op een verlaging van de pensioenuitkeringen geminimaliseerd. Pensioenfondsen hebben overeenkomstig de Wtp tot 1 januari 2027 de tijd om te voldoen aan de nieuwe wet. Het bestuur van PFZW streeft ernaar om de overgang 1 jaar eerder, op 1 januari 2026, rond te hebben. Onze deelnemers profiteren zo een jaar eerder van de nieuwe pensioenregeling. Daarnaast kan op die manier nog geanticipeerd worden op mogelijke tegenvallers.

Wat in 2022 opnieuw duidelijk werd, is dat de mondiale strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg gaat. Wereldwijd ondervinden veel mensen daar de gevolgen van. Het ene hitterecord na het andere sneuvelt, bossen branden, oogsten mislukken en rivieren staan droog. Of het is juist veel te nat. Ook in Nederland kenden we in 2022 een van de droogste lentes en zomers ooit. Als grote belegger voelen we ons verantwoordelijk om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Ons doel is dat 20% van onze beleggingen in 2025 bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door te focussen op Duurzame Ontwikkelingsdoelen willen we met impact beleggen. We noemen dit 3D-beleggen, hierbij kijken we naar rendement, risico én impact van onze beleggingen op de wereld. Daarbij zoeken we een balans tussen goed resultaat én een duurzame wereld. Een goed pensioen vraagt namelijk om een wereld waarin het prettig leven is. 

Zoals gezegd kijken we terug op een lastig jaar 2022. Veel van onze deelnemers hebben de gevolgen ondervonden van de hoge inflatie. Hoewel we niet de volledige prijsstijgingen konden compenseren, doen we ons uiterste best voor het bieden van een geïndexeerd en betaalbaar pensioen, ook in 2023.

We staan stil bij het overlijden van Thom Bijenhof die sinds 1 september 2016 namens FNV Zorg en Welzijn in de Pensioenraad zat. Onze dank gaat verder uit naar de inspanningen van onze deelnemers, werkgevers, sociale partners, de Pensioenraad en onze eigen medewerkers om het moeilijke jaar 2022 zo goed mogelijk door te komen. Samen met hen hopen we op betere, vooral vreedzamere tijden.


Joanne Kellermann,
Bestuursvoorzitter