Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

3.1 Overzicht van de beleggingen

Samenstelling beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers per balansdatum is als volgt:

 

(bedragen x € 1 miljoen)

      
    

31-12-2022

  

31-12-2021

 

Beleggingen voor risico van:

Pensioen- fonds

Deel- nemers

Totaal

Pensioen- fonds

Deel- nemers

Totaal

3.2

Vastgoed en infrastructuur

44.590

7

44.597

46.796

8

46.804

3.3

Aandelen en private equity

63.017

14

63.031

106.187

21

106.208

3.4

Vastrentende waarden

98.212

14

98.226

114.767

20

114.787

3.5

Derivaten (actief)

33.184

5

33.189

23.969

5

23.974

3.6

Overige beleggingen

6.366

1

6.367

5.751

1

5.752

        
 

Subtotaal

245.369

41

245.410

297.470

55

297.525

3.5

Derivaten (passief)

47.725

7

47.732

9.261

2

9.263

        
 

Totaal

197.644

34

197.678

288.209

53

288.262

De beleggingen voor risico deelnemer zoals opgenomen in bovenstaande tabel bestaan uit het saldo van beleggingen voor risico deelnemer (€ 34 miljoen), hiertegen staan de verplichtingen voor risico deelnemer (€ 34 miljoen). Het verloop van deze verplichtingen is opgenomen onder noot 10.

De beleggingen voor risico deelnemer worden belegd conform de beleggingsmix van het collectief. Het rendement wat op de beleggingen voor risico deelnemer wordt behaald is daarmee overeenkomstig met het rendement van het volledige fonds. Waar mogelijk wordt in de hiernavolgende tabellen onder noot 3 een uitsplitsing gemaakt naar zowel beleggingen voor risico pensioenfonds als beleggingen voor risico deelnemers.

In 2022 zijn, vanwege de inval van Rusland in Oekraïne, Russische beleggingen in afgezonderde portefeuilles (zogenoemde afgezonderde beleggingen) opgenomen. Deze beleggingen vallen onder de uitsluitingenlijst van de beheerder en zijn vanwege sanctiemaatregelen zoals die wereldwijd zijn overeengekomen minder of niet verhandelbaar. Ultimo 2022 hebben deze portefeuilles een waarde van € 194,5 miljoen. De afgezonderde beleggingen maken deel uit van de in de toelichting op de jaarrekening opgenomen overzichten.

De risico's ten aanzien van de samenstelling van de beleggingsportefeuille zijn nader toegelicht in de risicobeheer paragraaf ( noot 13).

Samenstelling beleggingen naar regio

De samenstelling van de beleggingen naar regio voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is in onderstaande tabel opgenomen. De geografische indeling geschiedt daarbij op basis van issuer (tegenpartij):

(bedragen x € 1 miljoen)

Europa

Noord- Amerika en overig dollarzone

Verre Oosten

Opkomende markten

Totaal

      

Vastgoed en infrastructuur

16.616

18.696

7.911

1.374

44.597

Aandelen en private equity

17.360

34.336

4.221

7.114

63.031

Vastrentende waarden

70.689

7.143

1.726

18.668

98.226

Derivaten (actief)

33.189

-

-

-

33.189

Overige beleggingen

261

1.510

-

4.596

6.367

      

Subtotaal

138.115

61.685

13.858

31.752

245.410

Derivaten (passief)

47.732

-

-

-

47.732

      

Totaal 31-12-2022

90.383

61.685

13.858

31.752

197.678

Totaal % 31-12-2022

46%

31%

7%

16%

100%

Totaal 31-12-2021

152.991

79.022

17.697

38.552

288.262

Totaal % 31-12-2021

53%

28%

6%

13%

100%