Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2022

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

Voor aansluiting met de stand van de liquide middelen in de balans en toelichting zie noot 24 Geconsolideerd kasstroomoverzicht.

1 Informatie over de stichting

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna: PFZW) is opgericht op 19 juni 1969 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41179049.

2.1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

2.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

In dit onderdeel wordt de algemene waarderingsgrondslag, zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf, nader toegelicht per beleggingscategorie.

2.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

De premiebijdragen worden ten gunste van het resultaat gebracht in de periode waarin de daarmee samenhangende pensioenrechten worden opgebouwd.

2.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit pensioen- en beleggingsactiviteiten.

3.1 Overzicht van de beleggingen

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers per balansdatum is als volgt:

3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

Toon meer resultaten