Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(na bestemming saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

1)

   
 

ACTIVA

  
 

Beleggingen voor risico pensioenfonds

245.351

297.434

 

Beleggingen voor risico deelnemer

34

53

 

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

30

122

29

Deelnemingen

185

198

 

Vorderingen en overlopende activa

31.249

5.099

 

Liquide middelen

186

379

    
 

Totaal activa

277.035

303.285

    
 

PASSIVA

  

30

Stichtingskapitaal en reserves

17.372

17.317

 

Technische voorzieningen

200.675

260.600

 

Voorziening pensioenverplichting voor risico deelnemer

34

53

 

Overige schulden en overlopende passiva

58.954

25.315

    
 

Totaal passiva

277.035

303.285