Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

PFZW kijkt vooruit

Veel van de thema’s in dit jaarverslag, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de financiële situatie, zullen ook in 2023 de aandacht blijven vragen. Een vooruitblik op de meest in het oog springende zaken worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Strategie 2023-2030

In september 2019 heeft PFZW haar middellangetermijnstrategie vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Na de vastlegging van deze strategie is er veel gebeurd. Zo is er duidelijkheid gekomen rondom de hervorming van het pensioenstelsel, COVID-19 heeft grote impact gehad op de wereld en de druk op PFZW op het gebied van duurzaam beleggen is toegenomen. Door de oorlog in Oekraïne zijn internationale spanningen en economische instabiliteit ontstaan, met een hoge inflatie als gevolg. In 2022 heeft het bestuur al deze ontwikkelingen meegewogen in een vernieuwing van de strategie voor de jaren 2023-2030. Hieronder een beschrijving van de missie, visie en strategie voor de komende periode.

Missie

Wij zorgen samen met onze deelnemers en werkgevers voor een goed pensioen in een leefbare wereld en een vitale sector zorg en welzijn. Nu én straks.

Visie

PFZW is het pensioenfonds voor een groot aantal branches in de zorg- en welzijnsector, variërend van sport, cultuur tot zorg. Wij bedienen met trots en op innovatieve wijze ongeveer 3 miljoen (ex)medewerkers en ruim 25.000 werkgevers in de sector. Dat doen we op drie manieren:

Een goed, solidair en toekomstbestendig pensioen

Allereerst werken we aan een goed pensioen. Dat doen we door te zorgen voor renderende en duurzame beleggingen, zodat onze deelnemers en gepensioneerden nu en later kunnen genieten van het opgebouwde pensioen. Ook is een goed pensioen voor ons betaalbaar, begrijpelijk en eigentijds.

Een leefbare wereld

Onze beleggingen moeten zoveel mogelijk positieve maatschappelijke impact opleveren en zo min mogelijk schade veroorzaken. Wij willen dan ook als grote financiële speler bijdragen aan een betere wereld.

Een vitale sector zorg en welzijn

Hoge werkdruk, post-coronaklachten en financiële stress zorgen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid in onze sector. Daardoor staan niet alleen onze deelnemers onder spanning, maar komt op termijn ook de kwaliteit van dienstverlening in zorg en welzijn in de knel. Daarom willen we bijdragen aan een vitale sector, waarin mensen gezond, financieel fit en met plezier hun pensioen kunnen halen.

De nieuwe strategie als boom met vijf takken

Bij het uitvoeren van onze missie passen we de nieuwe strategie van PFZW toe. Deze kan worden weergegeven als een boom met vijf takken:

Vertrouwen en transparantie

Het fonds wordt ervaren als open, toegankelijk en betrokken. Wij zorgen ervoor dat deelnemers en werkgevers de juiste verwachtingen hebben van de nieuwe producten. PFZW laat zien welk beleid zij voert en voert een open dialoog met haar stakeholders.

Duurzaam rendement

PFZW zoekt een optimale balans tussen rendement, risico en duurzaamheid passend bij de diverse deelnemersgroepen. We zorgen voor een goed en stabiel rendement door te beleggen voor de lange termijn. Dit vereist sturing op financiële, ecologische en sociale impact (R=F+E+S).

Kwaliteit en kosten

PFZW is een excellerende pensioenbeheerder en behoort tot de kopgroep op gebied van dienstverlening door schaal, persoonlijke diensten en digitalisering. Wij bieden een hoge kwaliteit tegen een verantwoord kostenniveau die past bij onze omvang en deelnemersgroepen. Een beheerste schaalvergroting is in het belang van een lange termijn betaalbare dienstverlening.

Om de beheerste schaalvergroting te realiseren steunt PFZW de strategie van PGGM om op één platform toe te groeien naar een meer toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor pensioenbeheer. De beoogde samenwerking van PGGM met MN en PMT kan daaraan een grote bijdrage leveren. Uiteraard vergen nadere keuzes over scope en tempo van die samenwerking aandacht vanuit PFZW en PGGM, bijvoorbeeld in relatie tot het tempo van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, de aandacht voor implementatie van overige strategische initiatieven van PFZW en de handhaving van de organisatorische verhoudingen.

Vitale sector

PFZW zet zich in om de vitaliteit te vergroten voor deelnemers, werkgevers en de sector Zorg en Welzijn met als doel deelnemers vitaal en gezond met pensioen te laten gaan. Hierbij gebruikt PFZW haar diensten en beleggingen om zichtbaar impact te maken voor de sector Zorg en Welzijn.

Financieel bewustzijn en perspectief

PFZW zet zich in om deelnemers bewust te maken van hun persoonlijke financiële fitheid door het leveren van educatie en (proactief) inzicht voor deelnemers en hun partners. Op termijn is PFZW de vertrouwde partij voor deelnemers bij het maken van financiële keuzes voor nu en later.

Focus voor 2023

In 2023 ronden wij de strategievorming af waarbij we een verdere vertaling doen naar de mijlpalen en doelen voor de komende jaren.

Het is ons streven om op alle deeltakken voortgang te boeken. Daarbij krijgen de volgende zaken prioriteit:

  • Voorbereiden van de invoering van de nieuwe pensioenregeling;

  • Voortzetten van het programma waarmee we onze administratie verbeteren.

Voorbereiding transitie naar nieuw pensioenstelsel

Het pensioenfonds zal in 2023 het transitieraamwerk hebben vastgesteld. Dit raamwerk bestaat uit diverse onderdelen zoals datakwaliteit, conversie regels en controlestelsel met als doel een integere en beheerste transitie mogelijk te maken zoals sociale partners samen met het bestuur hebben vastgesteld.

In 2022 zijn alle facetten van de nieuwe regeling van PFZW onderzocht. Daarbij zijn alle productsoorten onderzocht en zijn de kaders voor de financiële opzet bepaald. In 2023 maken sociale partners definitief keuzes in de regeling en bepalen op welke wijze de transitie evenwichtig kan plaatsvinden vanuit het oude stelsel naar het nieuwe stelsel.

De deelnemer centraal

De nieuwe regeling leidt ook tot nieuwe diensten en aanpassingen van de klantreizen. PFZW is gestart met de realisatie van een nieuwe kernpropositie. Vanuit de kernpropositie worden op deelgebieden onderzoeken gehouden om beter zicht te krijgen op de behoefte van de deelnemers. Deze onderzoeken hadden mede tot doel om het deelnemersperspectief afdoende te kunnen betrekken bij de keuze en vorming van de beleidsopties.

In 2023 worden de volgende onderzoeken verwacht die uiteindelijk zullen leiden tot aanpassingen in de dienstverlening van PFZW:

  • Inzicht in inleg en uitkomst

  • Inzicht in toereikendheid

  • Inzicht in langer doorwerken

  • Inzicht in nabestaandepensioen

Vanaf het derde kwartaal 2023 zal de marktintroductiestrategie zorgen voor een steeds verder uit te breiden communicatie naar de deelnemers richting 2025 .

Premie 2023

De premie voor ouderdomspensioen en partnerpensioen (OP/PP) wordt voor 2023 gehandhaafd op 25,8%. De stijging van de kostprijs van 0,3%-punt door wijziging van grondslagen wordt opgevangen door de premieopslag te verlagen van 2,0% naar 1,7%.  

Bij het huidige niveau van de premie spelen evenwichtigheid van maatregelen, de stand van de rente, de premiedekkingsgraad, het verwachte rendement uit beleggingen en de premielast voor werkgevers en werknemers een belangrijke rol. In 2023 zijn de opbouw- en premiepercentages als volgt: 

 

2022

2023

   

Reguliere pensioenpremie OP/PP (bijdragegrondslag)

25,8%

25,8%

   

AP-premie (salaris -/- AP-franchise)

0,5%

0,5%

   

Opbouwpercentage OP

1,75%

1,75%

Opbouwpercentage PP

1,05%

1,05%

Pensioenrekenleeftijd

68

68

Franchise

€ 13.343

€ 14.714

Indexatie 2023

Net als in 2022 hebben pensioenfondsen in 2023 naar verwachting ruimere mogelijkheden om de pensioenen te indexeren. Pensioenfondsen mogen de pensioenen door deze versoepeling indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Belangrijke voorwaarden zijn onder andere dat het fonds naar verwachting de pensioenen gaat invaren in de voorgenomen nieuwe pensioenregeling en dat het fonds moet onderbouwen waarom gebruik van de geboden ruimere mogelijkheden evenwichtig is. PFZW onderzoekt in 2023 of het de pensioenen kan indexeren en of het daarbij gebruik wilt maken van de ruimere mogelijkheden.

Aanpassing van de ultimate forward rate (UFR)

De commissie parameters heeft op 29 november 2022 geadviseerd over de te hanteren maximale parameters (zoals beleggingsrendementen), de rekenrente -methode (bekend als de UFR-methode) en de scenario-set. DNB neemt dit advies over. De maximale parameters gaan in op 1 juli 2023 en de nieuwe UFR-methode is ingegaan op 1 januari 2023. De wijzigingen in de UFR-methode en wettelijke parameters zijn zodoende niet meegenomen in de stand per balansdatum en het herstelplan 2023. 

De nieuwe maximale beleggingsrendementen zijn over het algemeen lager dan de huidige parameters. Deze parameters leiden zodoende tot lagere verwachte toekomstige dekkingsgraden en daarmee een hogere kritische dekkingsgraad in het herstelplan. 

Met de nieuwe UFR-methode is de gefaseerde wijziging van de UFR-methode op basis van het oude advies van de vorige commissie parameters 2019 komen te vervallen. De nieuwe UFR bevat geen middeling meer en wordt vanaf een latere looptijd toegepast. Zodoende is de langetermijnrekenrente een betere weerspiegeling van de marktrente, maar is deze ook meer volatiel. 

De impact van de gewijzigde UFR-methode per 1 januari 2023 op de dekkingsgraad van PFZW is nader toegelicht in de Gebeurtenissen na balansdatum.

Vooruitblik opzet jaarverslag 2023

PFZW wil het jaarverslag inzichtelijker en relevanter maken. Daarom zullen we over 2023 starten met een andere opzet waarbij we de eerste stappen willen zetten naar integrated reporting. 

Integrated reporting is een manier van rapporteren, waarin financiële en niet-financiële informatie op een bondige manier en in samenhang worden samengebracht en waarin wordt aangegeven hoe duurzaam geopereerd wordt en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn.