Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Meerjarenoverzicht

 

2018

2019

2020

2021

2022

Financiële positie (bedragen x € 1 miljoen)

     

Actuele dekkingsgraad jaarultimo

97,5%

99,2%

92,6%

106,6%

108,7%

Beleidsdekkingsgraad jaarultimo

101,3%

96,5%

88,3%

99,7%

111,5%

Beleggingen

199.002

238.376

253.901

277.456

216.517

Eigen vermogen

(5.159)

(1.976)

(20.401)

17.317

17.372

Voorziening pensioenverplichtingen

204.111

240.250

274.583

260.600

200.675

      

Indexering

     

Indexeringspercentage1

0%

0%

0%

0%

8,9%

Indexatie-ambitie

1,9%

2,6%

1,1%

2,7%

14,5%

Prijsinflatie2

1,9%

2,6%

1,1%

2,7%

14,5%

      

Beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

     

Beleggingsresultaten3

(822)

37.395

13.335

21.025

(62.644)

Totale kosten vermogensbeheer in %4

0,45%

0,43%

0,38%

0,75%

0,42%

Totaalrendement

(0,4%)

18,8%

5,6%

8,2%

(22,6%)

10-Jaarsrendement

8,6%

8,7%

8,0%

8,0%

4,0%

Gemiddeld rendement vanaf 19715

8,0%

8,2%

8,1%

8,1%

7,5%

Z-score

1,12

1,05

(0,05)

3,08

0,39

Performancetoets6

2,41

2,48

1,85

2,65

2,50

      

Baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen)

     

Premiebijdragen

5.584

5.950

6.936

7.219

7.913

Pensioenuitkeringen

3.699

3.970

4.276

4.598

4.939

Pensioenuitvoeringskosten

106

110

108

115

124

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro per deelnemer)7

62,14

61,70

58,66

60,54

63,82

      

Premiepercentages

     

Pensioen (over salaris min franchise)

22,4%

22,4%

22,4%

25,0%

25,8%

VPL-premie

1,1%

1,1%

1,1%

-

-

Arbeidsongeschiktheidspensioen (over salaris min AP-franchise)

0,7%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

      

Werkgevers en deelnemers (aantallen)

     

Aangesloten werkgevers

24.700

25.400

25.500

25.900

26.050

      

Premiebetalende deelnemers

1.237.600

1.287.600

1.320.800

1.340.700

1.365.400

Gewezen deelnemers8

1.095.600

1.096.400

1.074.200

1.092.500

1.102.300

Pensioengerechtigden

463.100

486.800

518.300

552.100

580.600

(Gewezen) deelnemers

2.796.300

2.870.800

2.913.300

2.985.300

3.048.300

  • 1   Percentage toegekende indexering waarbij de prijsinflatie als uitgangspunt wordt genomen (zie voetnoot 2). Het indexeringspercentage van 8,9% is het product van 2,7% per 1-10-2022 en 6,0% per 1-1-2023.
  • 2   Bron: Statline (Consumenten Prijsindex van het CBS, peildatum 30 september 2021 - 30 september 2022).
  • 3   Op de beleggingsresultaten zijn de kosten vermogensbeheer in mindering gebracht. De beleggingsresultaten zijn inclusief het resultaat voor risico deelnemer.
  • 4   Totale kosten vermogensbeheer worden inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Percentage betreft de totale kosten vermogensbeheer afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn hierin niet meegenomen.
  • 5   Dit percentage geeft het gemiddelde rendement per jaar weer van 1971 tot en met einde boekjaar.
  • 6   De performancetoets wordt berekend door de Z-scores over een periode van vijf jaar op te tellen en te delen door de wortel van vijf. PFZW voldoet aan de toets aangezien de score hoger is dan -1,28. Zie hoofdstuk Financieel rendement voor een nadere toelichting.
  • 7   De kosten per deelnemer zijn berekend op basis van het aantal premiebetalende deelnemers en pensioengerechtigden (dit is excl. de kosten vermogensbeheer).
  • 8   Het aantal gewezen deelnemers daalt in 2023 door de geplande afwikkeling van uitgaande waardeoverdrachten van kleine pensioenen.