Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25.2 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Beleggingsresultaat excl. renteafdekking

(16.736)

33.650

Beleggingsresultaat op renteafdekking

(45.898)

(12.628)

Rentetoevoeging technische voorzieningen

1.297

1.479

Wijziging marktrente technische voorzieningen

85.870

18.309

Indexering pensioenrechten

(18.181)

-

   

Totaal

6.352

40.810

Het beleggingsresultaat (exclusief renteafdekking) zorgt voor een negatief resultaat van € 16,7 miljard. De gedeeltelijke renteafdekking heeft een negatief resultaat van € 45,9 miljard. Daarmee is de bijdrage van het beleggingsbeleid (inclusief renteafdekking) aan het resultaat € 62,6 miljard negatief. De stijging van de marktrente (inclusief UFR) zorgt voor een positief resultaat op de technische voorzieningen van in totaal € 85,9 miljard.

Het renteafdekkingsbeleid schrijft voor dat afhankelijk van de stand van de rente, het renterisico van de verplichtingen tussen de 41% en 56% afgedekt wordt. De uitvoering van het renteafdekkingsbeleid wordt gerealiseerd met een portefeuille waarin staatsobligaties en renteswaps zijn gecombineerd. Beleidsmatig zijn de looptijden van de renteafdekking verschillend van de verplichtingen. De feitelijke afdekking op basis van de rentestand per 31 december 2022 is 48,0%, overeenkomstig het strategisch beleid.

De indexeringen per 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 zorgen voor een negatief resultaat van € 18,2 miljard.