Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

13.1 Dekkingsgraadrisico

Het dekkingsgraadrisico is de mogelijke impact op de dekkingsgraad als gevolg van onzekerheid in toekomstige beleggingsrendementen, de ontwikkeling van de rente en demografische grondslagen. Daarbij is op korte termijn vooral de onzekerheid in de nominale dekkingsgraad van belang, het zogenaamde solvabiliteitsrisico. Voor de toetsing aan het financieel toetsingskader (FTK) wordt de beleidsdekkingsgraad gebruikt. Deze is het gemiddelde van de dekkingsgraden op de laatste 12 maandeinden.

De minimaal vereiste dekkingsgraad is eind 2022 gelijk aan 104,4%. De beleidsdekkingsgraad is eind 2022 hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, namelijk 111,5%. Er is dus geen sprake van een dekkingstekort. Zodoende is een pensioenverlaging op grond van de minimaal vereiste dekkingsgraad de komende jaren niet aan de orde.

Om te beoordelen of PFZW over voldoende vermogen beschikt om op korte termijn beleggingsrisico’s op te vangen, hanteert PFZW het standaardmodel van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de bepaling van het vereist eigen vermogen. Het vereist eigen vermogen, gebaseerd op de strategische beleggingsmix voor 2023, bedraagt ultimo 2022 afgerond € 51 miljard (ultimo 2021: € 58 miljard), wat overeenkomt met afgerond 25,4% van de nominale verplichtingen (ultimo 2021: 22,2%).

(bedragen x € 1 miljard)

 

31-12-2022

 

31-12-2021

     

S1 Renterisico

11,8

5,9%

5,0

1,9%

S2 Risico zakelijke waarden

36,4

18,2%

46,1

17,7%

S3 Valutarisico

13,1

6,5%

12,6

4,8%

S4 Grondstoffenrisico

-

0,0%

0,0

0,0%

S5 Kredietrisico

10,0

5,0%

12,2

4,7%

S6 Verzekeringstechnisch risico

6,9

3,4%

9,5

3,6%

S10 Actief Beheerrisico

2,1

1,1%

2,5

1,0%

Af: diversificatie-effect

(29,4)

(14,7%)

(30,0)

(11,5%)

     

Totaal S (vereiste buffers) = vereist eigen vermogen

50,9

25,4%

57,9

22,2%

Technische voorzieningen

200,7

 

260,7

 
     

Vereist vermogen

251,6

 

318,5

 

Aanwezig vermogen

218,1

 

277,9

 
     

Tekort

33,5

 

40,6

 

De beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom wordt er een herstelplan ingediend om vanaf eind 2022 uiterlijk na de termijn van tien jaar weer op een dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad te komen.

Hierna zijn de verschillende risico’s voor de dekkingsgraad beschreven. Van elk risico wordt beschreven wat het inhoudt, welke beheersmaatregelen er genomen worden en welke impact een mogelijke schok op de dekkingsgraad zou hebben.