Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

4 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Onder herverzekeringsdeel technische voorzieningen wordt verstaan de langlopende vordering op de herverzekeraars wegens de herverzekerde pensioenverplichtingen. De herverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de rechtstreekse uitbetaling van uitkeringen aan de deelnemers. Mochten ze in gebreke blijven dan blijft PFZW verantwoordelijk voor deze uitkeringen. Vanwege het kredietrisico van de herverzekeraars waar de herverzekeringen zijn ondergebracht is rekening gehouden met een kredietafslag van € 1 miljoen (2021: € 3 miljoen) bij de garantiecontracten.

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Garantiecontracten

27

118

Overige contracten

3

4

   

Balanswaarde per 31 december

30

122

De garantiecontracten hebben een overwegend langlopend karakter. Bij garantiecontracten zijn levenslange pensioenuitkeringen door de herverzekeraar gegarandeerd voor de ingekochte aanspraken. Deze contracten kunnen na afloop van het contract premievrij worden achtergelaten bij de verzekeraar. De pensioenuitkeringen worden door de herverzekeraar gegarandeerd en de verzekeringstechnische risico’s liggen bij de herverzekeraar. De overige contracten kunnen na afloop van het contract niet worden achtergelaten bij de herverzekeraar.

In 2022 zijn in voorbereiding van de nieuwe pensioenregeling gesprekken gevoerd met de herverzekeraars om te komen tot de afwikkeling van de herverzekerde pensioenverplichtingen. Hierbij is geconstateerd dat een deel van de garantiecontracten (€ 85 miljoen), reeds was beëindigd. Hiermee zijn de garantiecontracten (€ 83 miljoen), de daaraan gerelateerde kredietafslag (€ 2 miljoen) en de pensioenverplichtingen (€ 85 miljoen) vrijgevallen in 2022.

Een nadere toelichting op de mutaties in het herverzekeringsdeel van de technische voorzieningen is opgenomen in noot 21.