Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

16 Beleggingsresultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Beleggingsresultaat voor risico pensioenfonds

(62.634)

21.022

Beleggingsresultaat voor risico deelnemers

(10)

3

   

Totaal

(62.644)

21.025

Het resultatenoverzicht voor risico pensioenfonds is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

(bedragen x € 1 miljoen)

Direct

Indirecte prijs- mutaties

Valuta mutaties

Kosten vermogens- beheer

Totaal 2022

Totaal 2021

       

Vastgoed en infrastructuur

      

Vastgoed

544

(2.660)

516

22

(1.578)

7.947

Infrastructuur

305

79

(16)

33

401

1.254

       

Aandelen

      

Aandelen

95

(8.346)

151

8

(8.092)

20.376

Private equity

577

(73)

9

49

562

7.476

       

Vastrentende waarden

      

Leningen

8

(748)

6

(10)

(744)

93

Obligaties

2.199

(21.428)

757

(54)

(18.526)

(2.329)

Geldmarktbeleggingen

52

-

(22)

(2)

28

37

       

Derivaten

      

Rentederivaten

-

(29.250)

-

-

(29.250)

(8.344)

Aandelenderivaten

-

(4)

-

-

(4)

-

Valutaderivaten

-

-

(5.892)

-

(5.892)

(5.804)

Kredietderivaten

-

(2)

-

-

(2)

4

       

Overige beleggingen

      

Overige

33

62

373

(5)

463

312

       

Totaal

3.813

(62.370)

(4.118)

41

(62.634)

21.022

PFZW houdt het merendeel van zijn beleggingen via participaties in PGGM beleggingsfondsen. Deze fondsen dekken het valutarisico van hun beleggingen niet af. PFZW heeft een eigen valuta-afdekkingsbeleid.

Het resultatenoverzicht voor risico deelnemers is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

(bedragen x € 1 miljoen)

Direct

Indirecte prijs- mutaties

Valuta mutaties

Kosten vermogens- beheer

Totaal 2022

Totaal 2021

       

Vastgoed en infrastructuur

      

Vastgoed

-

-

-

-

-

1

Infrastructuur

-

-

-

-

-

-

       

Aandelen

      

Aandelen

-

(1)

-

-

(1)

4

Private equity

-

-

-

-

-

2

       

Vastrentende waarden

      

Leningen

-

-

-

-

-

-

Obligaties

-

(3)

-

-

(3)

(1)

Geldmarktbeleggingen

-

-

-

-

-

-

       

Derivaten

      

Rentederivaten

-

(5)

-

-

(5)

(2)

Aandelenderivaten

-

-

-

-

-

-

Valutaderivaten

-

-

(1)

-

(1)

(1)

Kredietderivaten

-

-

-

-

-

-

       

Overige beleggingen

      

Overige

-

-

-

-

-

-

       

Totaal voor risico deelnemers

-

(9)

(1)

-

(10)

3

Kosten van vermogensbeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Beheervergoedingen

48

71

Bewaarloon

(5)

(6)

Overige kosten

(2)

(2)

   

Totaal

41

63

Vermogensbeheerkosten

Kosten van vermogensbeheer zijn kosten die direct aan PFZW in rekening zijn gebracht. Deze kosten betreffen de beheervergoedingen, het bewaarloon en de overige kosten. Transactiekosten maken geen deel uit van de kosten van vermogensbeheer, maar zijn onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Eventuele restituties worden in mindering gebracht op de betreffende kostenpost. Voor 2022 waren de restituties hoger dan de beheervergoeding waardoor de beheervergoeding per saldo een bate toont.

Het merendeel van het vermogen van PFZW is belegd in PGGM beleggingsfondsen. De kosten die in deze fondsen worden gemaakt zijn indirecte kosten voor PFZW. Deze kosten zijn onderdeel van de waardering van deze fondsen en maken als zodanig deel uit van de in het resultatenoverzicht opgenomen indirecte prijsmutaties.

Voor PFZW bedragen de indirecte kosten:

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Vermogensbeheerkosten

(684)

(646)

Performance gerelateerde vergoedingen

(365)

(1.390)

   

Totaal

(1.049)

(2.036)

Gezamenlijk met de directe kosten maakt dit € 643 miljoen aan totale vermogensbeheerkosten (2021: € 583 miljoen). Dit is inclusief bate van € 41 miljoen (2021: € 63 miljoen).

De performance gerelateerde vergoedingen betroffen € 365 miljoen (2021: € 1.390 miljoen). De performance gerelateerde vergoedingen bestaan grotendeels uit mutaties in reserveringen voor prestatievergoedingen, alsof de prestatievergoeding op dat moment betaald zou moeten worden. Prestatievergoedingen worden echter in veel gevallen pas aan het eind van de looptijd daadwerkelijk betaald, derhalve kunnen deze reserveringen nog worden aangepast indien de rendementen van deze investeringen wijzigen gedurende de looptijd van deze investeringen. Daarnaast zijn de kosten en omvang van de reservering sterk afhankelijk van valutaontwikkelingen. De stijging van de dollar tegenover de euro in 2022 had een kostenverhogend effect op de in 2022 getoonde prestatievergoedingen.

Transactiekosten

De transactiekosten maken deel uit van aan- en verkoopprijzen en zijn daardoor onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. De transactiekosten over 2022 bedragen € 241 miljoen (2021: € 259 miljoen). Binnen de transactiekosten wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: in- en uitstapkosten bij beleggingsfondsen, aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels en acquisitiekosten.

Een groot deel van het vermogen wordt belegd in PGGM beleggingsfondsen. In overeenstemming met de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie zijn de onderliggende transactiekosten volledig inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de in- en uitstapkosten van PFZW in de PGGM beleggingsfondsen gesaldeerd met de opbrengsten voor PFZW van de in- en uitstapkosten bij de PGGM beleggingsfondsen. In 2022 vormt dit bedrag per saldo een bate van € 3 miljoen (2021: € 6 miljoen).

De aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels bestaan uit een aantal componenten, te weten:

  • brokerage fees en stamp duties voor het verwerken van de transactie

  • spread ten behoeve van de diverse kosten en winstopslagen bij de tussenpersoon

  • kosten voor het verwerken en registreren van de transacties in de administratie van de vermogensbeheerders

In 2022 bedragen de aan- en verkoopkosten bij directe beleggingstitels kosten € 199 miljoen (2021: € 188 miljoen). Voor vastrentende waarden en derivaten worden de transactiekosten inzichtelijk gemaakt door middel van een schatting van de spread. De spread kan niet voor elke individuele transactie bepaald worden en wordt daarom geschat op basis van transactiekarakteristieken, zoals rating, looptijd, volume, regio en valutaparen.

De acquisitiekosten zijn de transactie gerelateerde kosten van directe illiquide beleggingen. De acquisitiekosten bedragen voor 2022 € 45 miljoen (2021: € 76 miljoen).