Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

6.1 Vorderingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Vorderingen uit hoofde van collateral management

19.302

6

Vorderingen uit hoofde van repo transacties

9.196

4.714

Af te wikkelen beleggingstransacties

996

17

Te vorderen dividenden en couponnen

71

57

Te vorderen bronbelastingen

40

27

Overige vorderingen en overlopende activa

70

65

   

Totaal

29.675

4.886

Vorderingen op beleggingsactiviteiten hebben een looptijd korter dan een jaar en zijn gerelateerd aan de beleggingen voor risico pensioenfonds. De post 'overige vorderingen en overlopende activa' in bovenstaande tabel hebben een looptijd langer dan een jaar.

Vorderingen uit hoofde van collateral management

De vorderingen uit hoofde van collateral management hebben betrekking op betaald en terug te ontvangen liquiditeiten (als zekerheid) in verband met de negatieve reële waarde van derivatenposities.

Vorderingen uit hoofde van reverse repo transacties

De post 'vorderingen uit hoofde van reverse repo’s' betreffen de posities in reverse repo transacties in obligaties die het pensioenfonds is aangegaan. Hiervoor heeft het pensioenfonds onderpand ontvangen in de vorm van obligaties. Het pensioenfonds heeft alleen het juridisch eigendom over de aangekochte obligaties. De vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. De waarde van het ontvangen onderpand bedraagt € 7.846 miljoen (2021: € 3.969 miljoen) in staats- en bedrijfsobligaties uit de eurozone met minimaal een A-rating.

Af te wikkelen beleggingstransacties

Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld en in het begin van het volgende boekjaar tot afwikkeling komen. Hierdoor is een vordering ontstaan. De post 'af te wikkelen beleggingstransacties' bestaat ultimo boekjaar voor het grootse deel uit transacties uit hoofde van collateral management.

Overige vorderingen en overlopende activa

Als onderdeel van de post 'overige vorderingen en overlopende activa' zijn de namens PFZW ingediende EU-claims opgenomen. Deze hebben betrekking op terugvorderbare bronbelasting op ontvangen dividenden en kennen een nominale waarde van € 57 miljoen (2021: € 49 miljoen) waarvan per balansdatum circa € 57 miljoen (2021: € 49 miljoen) is voorzien.