Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25.6 Overige resultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Overige actuariële resultaten, per saldo

252

326

Overige baten en lasten, per saldo

(93)

(18)

   

Totaal

159

308

De overige actuariële resultaten in 2022 bestaan voornamelijk uit actuariële bestandsresultaten. Zowel de overige actuariële resultaten als de overige baten en lasten bevatten de afboeking van het herverzekeringscontract met SSLB. Een nadere toelichting over de afboeking van de herverzekeringen is opgenomen in noot 4.