Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25.5 Aanpassing actuariële grondslagen

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Prognosetafel

(2.705)

-

Ervaringssterfte

585

-

Loonontwikkeling en prijsinflatie

(1.643)

(80)

Regelingskenmerken en reglementaire factoren

275

-

Uittreedgedrag

18

-

Arbeidsongeschiktheid

(36)

(2)

Revalidatie

(23)

-

Samenlevingsfrequenties

51

-

Overig

(9)

94

   

Totaal

(3.487)

12

In 2022 heeft PFZW een volledig grondslagenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden conform de ABTN alle grondslagen onderzocht en geactualiseerd.

Het Actuarieel Genootschap heeft haar nieuwe sterfteprognosetafel (AG2022) gepubliceerd. Deze prognose voorspelt een sterkere stijging van de levensverwachting dan de vorige prognose. Belangrijkste veroorzakers van deze stijging van de levensverwachting zijn de toevoeging van de Europese gegevens over 2019 en een modelaanpassing met betrekking tot het bepalen van de sterftekansen voor hoge leeftijden. Door de hogere levensverwachting stijgt de voorziening met € 2.705 miljoen.

De ervaringssterfte corrigeert voor het verschil in levensverwachting tussen de PFZW-populatie en de Nederlandse bevolking. In het grondslagenonderzoek is de ervaringssterfte geactualiseerd op basis van actuele gegevens tot en met 2020. Als gevolg van de actualisering wordt de PFZW-populatie iets minder gezond verondersteld dan op basis van de oude grondslag, waarmee het verschil in levensverwachting tussen de Nederlandse bevolking en de PFZW-populatie iets afneemt. Het kleinere verschil betekent dat de levensverwachting voor de PFZW-populatie licht daalt. Daardoor daalt de voorziening met € 585 miljoen.

De hogere vastgestelde prijsinflatie dan vooraf verwacht (van 1,3% naar 14,5%) zorgt voor een stijging van de voorziening. Dit betreft voornamelijk de voorziening voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De pensioengrondslag voor premievrijstelling wordt jaarlijks verhoogd met de prijsinflatie. Naast de vastgestelde prijsinflatie is in de grondslag loon-/prijsontwikkeling de verwachte loongroei geactualiseerd op basis van cao afspraken en de lange termijn inflatie bijgewerkt op basis van de economische toekomstverwachting van PFZW. Door aanpassing van de loon-/prijsontwikkeling stijgt de voorziening met € 1.643 miljoen.