Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2022

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2022

 

2021

1)

     
 

BATEN

    

15

Premiebijdragen werkgevers en werknemers

7.913

 

7.219

 

16

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

(62.634)

 

21.022

 

16

Beleggingsresultaten voor risico deelnemer

(10)

 

3

 

23

Overige baten

2

 

3

 
      
 

Totaal baten

 

(54.729)

 

28.247

      
 

LASTEN

    

17

Pensioenuitkeringen

 

(4.939)

 

(4.598)

18

Pensioenuitvoeringskosten

 

(124)

 

(115)

      

19

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen

    
 

voor risico pensioenfonds

    
 

- Pensioenopbouw

(10.819)

 

(10.500)

 
 

- Indexering of verlaging

(18.127)

 

-

 
 

- Rentetoevoeging/(onttrekking)

1.293

 

1.474

 
 

- Onttrekking voor pensioenuitkeringen en

    
 

pensioenuitvoeringskosten

4.958

 

4.576

 
 

- Wijziging marktrente

85.751

 

18.282

 
 

- Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

44

 

(216)

 
 

- Aanpassing actuariële grondslagen

(3.482)

 

18

 
 

- Overige mutaties

220

 

318

 
 

Totaal mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

 

59.838

 

13.952

      

19

Mutatie overige technische voorzieningen

 

87

 

31

19

Mutatie voorziening nettopartnerpensioen voor risico pensioenfonds

 

-

 

-

20

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

 

19

 

6

21

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

(92)

 

(16)

22

Saldo overdracht van rechten

 

(2)

 

216

23

Overige lasten

 

(3)

 

(5)

      
 

Totaal lasten

 

54.784

 

9.471

      
 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

 

55

 

37.718

28

Bestemming saldo van baten en lasten

    
 

- Toevoeging aan/(onttrekking uit) overige reserves

 

55

 

37.718