Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Algemene ontwikkelingen 2022

Ondanks het negatieve jaarrendement was er in 2022 sinds lange tijd ruimte voor pensioenindexatie. Na een eerste verhoging in oktober zijn de pensioenen per 1 januari 2023 nogmaals verhoogd.

Financiële situatie

De actuele dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de waarde van de pensioenverplichtingen, steeg in 2022 van 106,6% naar 108,7%. Dit is inclusief de verleende indexaties.

Financieel rendement

In 2022 behaalde PFZW met de beleggingen een jaarrendement van -22,6%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in 2022 afgenomen van € 277,5 miljard naar € 216,5 miljard.

Onze strategie

In 2022 werden belangrijke stappen gezet om te komen tot een nieuwe strategie, ter vervanging van het huidige meerjarenbeleidsplan.

Onze stakeholders

Net als in 2021 is ook in 2022 de werkgelegenheid licht toegenomen. Het aantal premiebetalende deelnemers steeg daardoor tot 1.365.400.

Governance

Het bestuursmodel van PFZW is in 2022 aangepast. De aanpassing en de beweegreden daarvan worden in dit hoofdstuk toegelicht. Daarnaast worden andere relevante ontwikkelingen op het gebied van onze governance toegelicht.

Uitvoeringskosten

Het beheersen van de uitvoeringskosten is een belangrijk thema, zowel vanuit een strategisch en maatschappelijk oogpunt als ook vanuit integere bedrijfsvoering.

Risicomanagement

Risicomanagement vormt een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij hechten dan ook veel waarde aan het adequaat beheersen en transparant verantwoorden van risico’s.

PFZW kijkt vooruit

Veel van de thema’s in dit jaarverslag, zoals de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de financiële situatie, zullen ook in 2023 de aandacht blijven vragen.