Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

20 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

De mutaties in de voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Stand per 1 januari

53

59

   

Premiebijdragen

-

-

Overeengekomen contractueel rendement

(10)

5

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

-

(1)

Omzetting in technische voorziening

(9)

(10)

   

Stand per 31 december

34

53