Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(na bestemming van saldo van baten en lasten)

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

31-12-2022

 

31-12-2021

1)

     
 

ACTIVA

    

3

Beleggingen voor risico pensioenfonds

    

3.2

- Vastgoed en infrastructuur

44.590

 

46.796

 

3.3

- Aandelen en private equity

63.017

 

106.187

 

3.4

- Vastrentende waarden

98.212

 

114.767

 

3.5

- Derivaten

33.184

 

23.969

 

3.6

- Overige beleggingen

6.366

 

5.751

 
 

Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds

 

245.369

 

297.470

      

3

Beleggingen voor risico deelnemer

    

3.2

- Vastgoed en infrastructuur

7

 

8

 

3.3

- Aandelen en private equity

14

 

21

 

3.4

- Vastrentende waarden

14

 

20

 

3.5

- Derivaten

5

 

5

 

3.6

- Overige beleggingen

1

 

1

 
 

Totaal beleggingen voor risico deelnemer

 

41

 

55

      

3

Totaal beleggingen

 

245.410

 

297.525

      

4

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

 

30

 

122

5

Deelnemingen

 

160

 

160

6

Vorderingen en overlopende activa

 

31.249

 

5.099

7

Liquide middelen uit pensioenactiviteiten

 

186

 

379

      
 

Totaal activa

 

277.035

 

303.285

 

(bedragen x € 1 miljoen)

 

31-12-2022

 

31-12-2021

1)

     
 

PASSIVA

    

8

Stichtingskapitaal en reserves

 

17.372

 

17.317

      

9

Technische voorzieningen

    
 

- Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

199.859

 

259.697

 
 

- Overige technische voorzieningen

814

 

901

 
 

- Voorziening Nettopensioen voor risico pensioenfonds

2

 

2

 
 

Totaal technische voorzieningen

 

200.675

 

260.600

      

10

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer

 

34

 

53

11

Overige schulden en overlopende passiva

 

58.954

 

25.315

      
 

Totaal passiva

 

277.035

 

303.285