Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

18 Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten hebben betrekking op de kosten van uitbesteding en de kosten van het bestuursbureau.

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Personeelskosten

(5)

(4)

Kosten uitbesteding

(116)

(112)

Overige kosten

(3)

1

   

Totaal

(124)

(115)

Kosten uitbesteding

PFZW heeft PGGM N.V. aangesteld als pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder van het fonds. De kosten voor de uitvoering van de opgedragen taken bestaan uit een vaste vergoeding die jaarlijks wordt vastgesteld in een Service Level Agreement (SLA). De uitvoeringskosten van PFZW worden gemonitord met kwartaalrapportages over de opgestelde en geaccordeerde begroting.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1 duizend)

2022

2021

   

Vergoedingen bestuur

(1.388)

(1.491)

   

Bestuursbureau

  

Lonen en salarissen

(2.142)

(1.985)

Pensioenlasten

(300)

(236)

Sociale lasten

(196)

(165)

Overige personeelskosten

(733)

(576)

   

Totaal

(4.759)

(4.453)

Overige kosten

In de overige kosten zijn de honoraria opgenomen van de externe accountant en de externe actuaris van PFZW.

Het honorarium van de externe actuaris Willis Towers Watson Netherlands B.V. bedraagt € 182 duizend (2021: € 155 duizend) en betreft kosten voor actuariële certificering. 

De in onderstaande tabel gepresenteerde honoraria betreffen de werkzaamheden die bij PFZW en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening en overige (niet-)controlewerkzaamheden over het boekjaar 2022, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. Onder de honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening vallen de volgende werkzaamheden: de controle van de jaarrekening, DNB-verslagstaten en basisgegevens ten behoeve van de certificerend actuaris. De overige controlewerkzaamheden hebben betrekking op de normportefeuille en Z-score en performancetoets.

Specificatie accountantshonoraria (bedragen x € 1)

    

Omschrijving soort accountantskosten

Externe accountant en accountantsorganisatie

Netwerkorganisatie

Totaal

Accountantskosten, andere niet-controlediensten

-

-

-

Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening

204.540

-

204.540

Accountantskosten, andere controleopdrachten

6.960

-

6.960

Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

-

    

Totaal

211.500

-

211.500