Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

23 Overige baten en lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Overige baten

2

3

Overige lasten

(3)

(5)

   

Totaal

(1)

(2)

In de post overige lasten is onder andere een toevoeging aan de voorziening dubieuze premiedebiteuren opgenomen van afgerond € 3 miljoen (2021: € 1 miljoen).