Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

22 Saldo overdracht van rechten

Dit is het saldo van inkomende bedragen uit hoofde van overgenomen pensioenverplichtingen en uitgaande bedragen uit hoofde van overgedragen pensioenverplichtingen.

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Inkomende waardeoverdrachten

678

271

Uitgaande waardeoverdrachten

(680)

(55)

   

Totaal

(2)

216

De Pensioenwet schrijft voor dat de reguliere individuele waardeoverdrachten worden opgeschort als bij een van de betrokken pensioenuitvoerders, of beiden, sprake is van een beleidsdekkingsgraad onder de 100%. De beleidsdekkingsgraad van PFZW was vanaf eind januari 2022 voldoende hoog, daarom hebben er vanaf februari 2022 weer reguliere waardeoverdrachten plaatsgevonden.

Naast de reguliere waardeoverdrachten hebben er in 2022 ook automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen plaatsgevonden. De uitvoering van deze waardeoverdrachten is onafhankelijk van de beleidsdekkingsgraad.