Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

PaginaWij stellen grenzen

Schone handen of invloed?

Wij willen met onze beleggingen allereerst een goed pensioen voor u verdienen. Tegelijkertijd proberen we bij te dragen aan een betere wereld. Want van uw pensioen geniet u meer in een wereld die schoon, veilig en rechtvaardig is. Toch beleggen we nog ongeveer twee procent van uw pensioengeld in fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Waarom sluiten we deze bedrijven niet uit? 

Over die vraag ging directeur van PFZW, Peter Borgdorff, op uitnodiging van FNV Zorg en Welzijn (die ook in ons bestuur vertegenwoordigd is) het debat aan met FNV en de stichting FossielVrij NL. FossielVrij probeert met acties en campagnes pensioenfondsen te bewegen te stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen. We hebben ze al eerder op bezoek gehad. Nu vond het gesprek - met een kritisch publiek - plaats in cultureel centrum De Tolhuistuin .

ESG screening en niet-insluiten

Met het aanscherpen van ons beleid voor verantwoord beleggen willen we steeds meer de nadruk leggen op het nemen van verantwoordelijkheid voor de ondernemingen waarin we beleggen. Ondernemingen die opvallend slecht presteren op het gebied van duurzaamheid passen daar niet bij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kwesties als milieudelicten, corruptiezaken of andere vormen van negatieve impact. Door deze bedrijven niet op te nemen in de beleggingsindex van PGGM willen wij deze ondernemingen aansporen hun gedrag te verbeteren. Wij noemen dit: niet-insluiten. We hopen hiermee een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering te stimuleren. Momenteel werken we aan een aanpak voor het niet-insluiten van bedrijven op basis van objectieve maatstaven, zoals de UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationals en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Dit helpt ons om vast te stellen of een onderneming voldoet aan onze (minimum)eisen. Bedrijven die hier negatief uitkomen gaan wij uit de index halen.

Onze verantwoordelijkheid nemen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dit doen wij door ons eigen huis op orde te hebben en door betrokken aandeelhouders te zijn. Zo staat fiscaal integer handelen bij ons altijd voorop. Daarnaast geloven we dat we verbeteringen op het gebied van milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur kunnen bewerkstelligen bij bedrijven, door onze wereldwijde invloed als aandeelhouder actief in zetten. Zo dragen we bij aan de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van deze ondernemingen. Dit doen we vanuit de visie dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een beter financieel en maatschappelijk rendement en daarmee een beter pensioen voor u. 

In gesprek met bedrijven

Wij spreken bedrijven aan op hun beleid en activiteiten als ze in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en maatschappij. Via deze dialoog willen wij verbeteringen teweeg brengen zoals een verminderde uitstoot van broeikasgassen. Wij denken, en we staan daarin niet alleen, dat ondernemingen gebaat zijn bij kritische, actieve aandeelhouders die ondernemingen bij de les houden en prikkelen tot meer sturing op duurzaamheid. PGGM voert deze gesprekken namens ons. Zij streven hierbij naar coalities om gezamenlijk met andere institutionele beleggers deze dialoog aan te gaan. Dit vergroot onze impact doordat het totale aandeel groter is.

Onze stem laten horen

We willen dat bedrijven waarin we beleggen hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met zaken als het milieu en de maatschappij. Naast het integreren van ESG-factoren in onze beleggingsbeslissingen en het in gesprek gaan met ondernemingen, gebruiken we hier onze invloed als belegger voor. Per jaar brengen we op meer dan 3000 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Door samen te werken met andere aandeelhouders hebben we nog meer invloed.

IMVB engagement

Op 20 december 2018 hebben wij, samen met 69 andere pensioenfondsen, het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant ondertekend. In 2019 werden wij door onze uitvoeringsorganisatie bijgestaan bij de implementatie van het IMVB-convenant.

Samenwerking tegen klimaatverandering

De Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, woningcorporaties, milieuorganisaties en vele andere partijen sloten in juli 2019 een concept klimaatakkoord. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat we in Nederland de komende decennia de stap maken naar een duurzame en fossielvrije energievoorziening. De financiële sector was de eerste bedrijfstak die zijn handtekening onder het akkoord zette. Ook PFZW tekende mee.

Juridische procedures

Om beleggingsverliezen te verhalen en om goed ondernemingsgedrag af te dwingen voert onze uitvoeringsorganisatie namens ons juridische procedures als dat nodig is. Wij doen dat als aandeelhouder in beursgenoteerde ondernemingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk terug te halen van een geleden verlies op een belegging. Daarnaast proberen we door het voeren van een actieve procedure ook een signaal naar de markt uit te zenden dat het gedrag van de onderneming onacceptabel is.