Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Als we nu terugkijken naar vorig jaar, lijkt dat onvoorstelbaar lang geleden. De coronacrisis hangt als een donkere wolk over de wereld en bedreigt in korte tijd wat we vorig jaar hebben bereikt. Op dit moment kunnen we nog niet overzien welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het realiseren van onze ambitie. Op korte termijn streven wij naar de continuïteit van onze dienstverlening en staan wij klaar voor onze deelnemers en werkgevers.

Wel kunnen we terugkijken op twee grote thema’s die 2019 voor PFZW een spannend jaar maakten: de ontwikkelingen rond een nieuw pensioencontract en de dreigende verlaging van de pensioenen.

Na het stuklopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord in 2018 wist de minister van Sociale Zaken de partijen weer rond de tafel te krijgen. In juni 2019 was er een pensioenakkoord op hoofdlijnen, dat de komende tijd verder zal worden uitgewerkt door een stuurgroep bestaande uit kabinet en sociale partners . PFZW is in faciliterende zin en samen met andere pensioenfondsen hierbij betrokken.

Na een slecht einde van 2018 herstelden de beurzen zich in de eerste helft van 2019. Vlak na de zomer besloot de ECB de rente te verlagen en daalde onze dekkingsgraad. Verlaging van de pensioenen werd daarmee plotseling een realistisch scenario. Vanwege ‘een uitzonderlijke economische situatie’ kondigde de minister van Sociale Zaken in november 2019 maatregelen aan waardoor pensioenfondsen vrijstellingen konden gebruiken voor het voorkomen of verzachten van pensioenverlagingen. Dankzij het gunstige beursklimaat kwam onze actuele dekkingsgraad eind 2019 uit op 99,2%. Daarom hoeft PFZW de pensioenen in 2020 niet te verlagen.

De maatregelen hebben als doel rust en stabiliteit te creëren bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Desondanks is een verlaging van de pensioenen en pensioenaanspraken voor PFZW-deelnemers in 2021 niet uitgesloten. Op 31 december 2020 wordt duidelijk of PFZW medio 2021 moet verlagen. Het is daarom van belang dat de uitwerking van het pensioenakkoord slaagt. Over de uitkomsten informeert de minister van Sociale Zaken de kamer medio 2020 met een hoofdlijnennota, het wetsvoorstel moet begin 2021 volgen.

In 2020 blijven de premie en het opbouwpercentage van de pensioenen gelijk. We houden er wel rekening mee dat in 2021 de premie omhoog moet en/of de pensioenopbouw omlaag. Het is belangrijk om een goede balans te houden tussen wat er in een jaar aan premie binnenkomt en welke verplichtingen hier tegenover staan. Daarbij spelen de stand van de rente, het verwachte rendement uit beleggingen en de nieuwe afspraken uit het pensioenakkoord een belangrijke rol.

In 2019 presteerden onze vermogensbeheerders bovengemiddeld. Het netto rendement op ons vermogen bedroeg 18,8%, 0,2%-punt boven de benchmark. Daarmee komt het gemiddelde rendement sinds de oprichting van het pensioenfonds in 1971 uit op 8,2%. Helaas was het jaarrendement niet voldoende om de gevolgen van de lage rentestand te compenseren. Aan de andere kant was onze actuele dekkingsgraad bij een slecht beleggingsjaar nog veel lager geweest. We blijven ons inspannen om onze beleggingen zo duurzaam mogelijk te laten zijn. In ons aparte verslag duurzaam beleggen 2019 gaan we daar gedetailleerd op in.

PFZW heeft ruim 25.000 werkgevers en 2,9 miljoen deelnemers als klant. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om onze processen efficiënter in te richten en tegelijk onze deelnemers en werkgevers beter te bedienen. Daarnaast moet PFZW investeren om flexibel in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen in het pensioenstelsel. PFZW heeft als ambitie dat ultimo 2020 de kosten per deelnemer lager zijn dan € 60. Deze doelstelling is uitdagend en is in 2019 (€ 61,70) nog niet gehaald.

In 2019 hebben we het PFZW Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 uitgebracht. Dit is tot stand gekomen tegen de achtergrond van de discussie over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel en het principe pensioenakkoord dat de sociale partners landelijk in 2019 sloten. In 2020 ligt de focus op de verdere uitwerking daarvan.

In onze missie staat: PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers en werkgevers zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen. Hier staan wij voor, maar tegelijkertijd blijkt dat we onze missie maar deels kunnen waarmaken. Een waardevast pensioen, dat meestijgt met de prijsontwikkeling, is de afgelopen jaren niet mogelijk gebleken. Achter de haalbaarheid hiervan moeten we ook voor de komende jaren een vraagteken blijven zetten, bijvoorbeeld omdat we de gevolgen van de coronacrisis nog niet kunnen overzien. We houden er rekening mee dat op het spannende jaar 2019 nog meer spannende jaren in het nieuwe decennium zullen volgen.

Het bestuur
April 2020