Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Speerpunt 3: vergroten van onze verantwoordelijkheid naar de samenleving

Resultaten duurzaam beleggen 2019

Doelstellingen voor 2019

Zonder concessies te doen aan rendement en risico’s streefde PFZW in 2019 voor het speerpunt ‘Vergroten van onze verantwoordelijkheid naar de samenleving’ de volgende drie doelstellingen na:

  1. Het vergroten van onze aanwezigheid in Nederland.

  2. Het oplossen van de financieringsvraagstukken in de sector zorg en welzijn door beleggen.

  3. Het verduurzamen van de beleggingsportefeuille.

Het vergroten van de aanwezigheid in Nederland

We voelen een verantwoordelijkheid als het gaat om beleggingen in eigen land. Een sterke en duurzame Nederlandse economie draagt bij aan een waardevolle toekomst voor onze deelnemers.

De beleggingen in Nederland, inclusief staatsobligaties, bedroegen in 2019 € 20,9 miljard. Dit is 8,8% van het belegd vermogen. Zonder staatsobligaties belegt PFZW circa € 7,2 miljard in Nederland. Dat is 3,0% (2018 3,3%) van het belegd vermogen

Het bijdragen aan oplossingen van financieringsvraagstukken in de sector zorg en welzijn door beleggen

Wereldwijd belegt PFZW € 11,1 miljard van zijn vermogen in de zorgsector. Dit is 4,7 % van het belegd vermogen. De doelstelling is binding met de sector zorg en welzijn. Daartoe gaat PFZW in 2020 met de sector in gesprek over vraagstukken. Verder wordt er bijgedragen aan oplossingen voor de sector binnen de beleggingsportefeuille.

Het verduurzamen van onze beleggingsportefeuille

Verdere stappen op weg naar 2020

De primaire verantwoordelijkheid van PFZW is de zorg voor een goed pensioen - nu en in de toekomst. PFZW voelt daarbij óók verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een leefbare, duurzame wereld, waarin de deelnemers dit pensioen ontvangen. Daarbij zijn het beleggingskader van PFZW en het Beleggingsbeleid 2020 belangrijk voor de vormgeving van het beleggingsbeleid en de beleggingsportefeuille.

Waar PFZW in belegt, moet passen bij de identiteit van ons pensioenfonds en bij onze deelnemers. PFZW belegt niet in productgroepen, waarvan wij vinden dat ze niet passen bij onze identiteit als pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn. Deze productgroepen zijn controversiële wapens en tabaksproducten. Daarnaast houdt PFZW zich aan de wettelijke uitsluitingen als gevolg van sancties van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU).

In 2019 werd voortgang geboekt bij verschillende beleidsinitiatieven die zijn opgesteld in het kader van het Beleggingsbeleid 2020. PFZW is een grote belegger en kan daarin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vervullen. Dat doen we bijvoorbeeld door het verder verduurzamen van onze beleggingsportefeuille zonder concessies te doen aan rendement en risico’s. Onze focus ligt op de volgende aandachtsgebieden: (1) klimaatverandering, vervuiling en uitstoot; (2) waterschaarste; (3) voedselzekerheid; (4) gezondheidszorg; (5) mensenrechten; (6) goed ondernemingsbestuur; (7) stabiel financieel stelsel.

We hebben een aantal beleidsinitiatieven geformuleerd die gericht zijn op duurzaamheid. Hieronder geven we een overzicht van de voortgang op deze initiatieven.

Verviervoudig de positieve duurzaamheidsbijdrage

Beleggen in Oplossingen (BiO)

PFZW belegt in oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, gezondheidszorg en voedselzekerheid. Recente voorbeelden van BiO-beleggingen zijn directe investeringen in spoorweginfrastructuur, openbaar vervoer en zonne-energie. We hebben de ambitie om onze beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar € 20 miljard in 2020.

Met het huidige beleid verwachten wij deze doelstelling niet te halen ultimo 2020. Dit omdat de voorwaarde is dat deze beleggingen wel moeten voldoen aan de bestaande risico-rendementseisen. Het is voor de beleggingsteams een uitdaging om binnen de bestaande mandaten goede investeringen te vinden die zowel een goed financieel rendement hebben alsmede bijdragen aan oplossingen voor de gekozen thema's.

We hebben onze bio beleggingen per eind 2019 meer dan verdrievoudigd van € 5 miljard naar € 17,3 miljard. Daarmee hebben we een groot deel van onze ambitieuze doelstelling van 20 miljard per eind 2020 gerealiseerd. € 3,5 miljard van deze beleggingen zijn nieuw in 2019.

In 2019 zijn er onder andere nieuwe beleggingen gedaan in oplossingen op het gebied van klimaat.

In 2019 hebben we wederom in kaart gebracht hoe het pensioengeld van onze deelnemers bijdraagt aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Eind 2018 had PFZW 18% van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen SDI: Sustainable Development Investments. Lees meer over onze SDI’s in het Duurzaam beleggen jaarbericht 2019.

De maatschappelijke impact van onze Beleggingen in Oplossingen

Naast de financiële bijdrage aan oplossingen (euro’s belegd vermogen) berekent onze uitvoeringsorganisatie de maatschappelijke impact van deze beleggingen. We willen weten wat de tastbare impact (in absolute eenheden zoals kilo’s vermeden CO2-emissies, of aantallen verlengde mensenlevens) van onze beleggingen is. Dit is essentieel, zowel voor begrijpelijke communicatie van de positieve impact van de pensioenbeleggingen als voor de geloofwaardigheid van het beleggen met impact.

Halveer de negatieve voetafdruk van de portefeuille

We willen de klimaatrisico’s in onze portefeuille waar mogelijk beperken. Ons doel is dat in 2020 de CO2-uitstoot van onze beleggingen de helft minder is dan in 2015. Sinds 2016 verkopen we aandelen van de meest CO2-intensieve bedrijven in de meest vervuilende sectoren: nutsvoorzieningen, energie en materialen (circa 70% van de totale voetafdruk komt van ondernemingen in deze sectoren). Het vrijgekomen kapitaal herbeleggen we in aandelen van de CO2-efficiëntere ondernemingen binnen deze drie sectoren.

De CO2-voetafdruk is sinds de nulmeting eind 2014 verlaagd van 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet tot 202 ton eind 2019. Dit betreft naast de eigen CO2-uitstoot van de onderneming (scope 1) ook het elektriciteitsverbruik (scope 2) en de CO2-uitstoot van de toeleveranciers (scope 3).
Ook moedigen we beleggingsfondsen en ondernemingen in de vastgoedportefeuilles aan hun CO2-uitstoot te verminderen. Steeds meer van onze beleggingen worden door GRESB aangemerkt als Green Star, de categorie die de meeste aandacht aan duurzaamheid besteedt.

Integreer duurzaamheid systematisch in alle stappen van het beleggingsproces

Het derde duurzaamheidsinitiatief uit het Beleggingsbeleid 2020 betreft het volledig integreren van ESG-factoren (Environmental, Social & Governance) in alle beleggingen. Dit zijn factoren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en goed ondernemingsbestuur.

PFZW heeft een langetermijnbeleggingsbeleid, dat erop gericht is om de deelnemers een goed pensioen te bieden tegen een betaalbare premie. Het beleid is gebaseerd op de langetermijnpensioenverplichtingen. We maken steeds een afweging tussen rendement en risico. Bij deze risicoanalyse worden ook ESG-factoren meegenomen. Door deze risico’s en kansen te integreren in het investeringsproces komen we tot een beter risicogewogen rendement.

Om te beoordelen of ESG-factoren voor een specifieke belegging relevant zijn, zijn processen ingericht die bij alle beleggingen worden doorlopen. ESG-factoren zijn daardoor geen ad hoc-onderdeel meer, maar een geïntegreerd onderdeel van het beleggingsproces. De aanpak verschilt per beleggingscategorie. Dit verschil wordt veroorzaakt door de mate van invloed op het beleggingsproces, bijvoorbeeld of het extern of intern wordt beheerd. Daarnaast maakt het verschil of het om passieve of actieve beleggingsstrategieën gaat.

Actief aandeelhouderschap

Via onze stem- en engagementactiviteiten spreken we bedrijven en marktpartijen aan op hun beleid en activiteiten, als ze in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en maatschappij. Via deze dialoog proberen we verbeteringen op ESG-gebied te realiseren.

Beleggen in groen gas

PFZW nam in 2019 een belang in SCW Systems. Dit Alkmaarse bedrijf produceert met de nieuwste technologie groen gas uit onder andere rioolslib, mest en gft-afval. SCW Systems verwacht dat haar technologie een belangrijke rol kan spelen in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dankzij de investering van PFZW kan SCW nieuwe installaties bouwen op verschillende locaties in Nederland.

De daarbij gebruikte techniek is superkritische watervergassing. Het is voor het eerst dat dergelijke technologie op deze manier wordt toegepast, een Nederlandse wereldprimeur.

De komende jaren volgen nog meer investeringen in ondernemingen die duurzaamheidsoplossingen ontwikkelen.