Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025

Meerjarenbeleid 2020 – 2025

In 2019 hebben we het PFZW Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 Zorgen voor Elkaar, Goed pensioen, vitale sector en duurzaam beleggen uitgebracht. In het plan zijn onze missie, ambitie en kernwaarden opgenomen.

Onze missie luidt: PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers en werkgevers zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen, waarbij maatwerk mogelijk is. We zorgen voor elkaar door kosten, risico’s en rendement te delen. Door met onze beleggingen bij te dragen aan een leefbare wereld en door diensten te ontwikkelen om de sector gezond en de mensen vitaal te houden. Want een goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen. Hierbij horen de PFZW kernwaarden: toegankelijk, samen en betrokken.

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen tegen de achtergrond van de discussie over de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel en het principe pensioenakkoord dat de sociale partners landelijk in 2019 sloten. In 2020 ligt de focus op de verdere uitwerking daarvan.

In deze context hebben wij de vier speerpunten vanuit het vorige meerjarenbeleidsplan 2015- 2020 bestendigd met verdere aanscherping vanuit de actualiteit. PFZW wil voor de deelnemers nu en in de toekomst de aanbieder zijn van één goed en betaalbaar pensioen als onderscheidende arbeidsvoorwaarde voor de gehele sector zorg en welzijn. PFZW zet in op vier speerpunten om de ambitie en doelen op de route naar 2025 te realiseren:

 1. Toekomstbestendig markt- en productbeleid

 2. PFZW als natuurlijke partner in de sector zorg en welzijn

 3. Versterken van verantwoordelijkheid naar de samenleving

 4. Vergroten van de wendbaarheid van onze dienstverlening

Speerpunt 1. Toekomstbestendig markt- en productbeleid

PFZW wil voor de deelnemers nu en in de toekomst de aanbieder zijn van een goed en betaalbaar pensioen. Een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen. PFZW gaat een keuze maken voor een nieuw pensioencontract binnen de kaders die de sociale partners, overheid en toezichthouders stellen. Een keuze die ook tegemoetkomt aan meer individuele wensen en keuzes van werknemers en werkgevers. Een nieuw pensioencontract dat robuust is voor de toekomst en voldoet aan wensen van modernisering zonder afbreuk te doen aan de waarden van collectiviteit en solidariteit. Daarbij past één pensioen voor één sector zorg en welzijn. Dit vereist extra inspanningen in de komende periode.

Voor dit speerpunt zijn vier strategische doelen geformuleerd:

 1. Een robuust pensioenproduct gebaseerd op collectiviteit en solidariteit

 2. Geconsolideerde sector: één pensioenfonds voor gehele sector zorg en welzijn

 3. Zzp-oplossing: één pensioen voor alle werkenden in de sector zorg en welzijn

 4. Vereenvoudiging en uniformering van de huidige pensioenregeling

Speerpunt 2. PFZW als natuurlijke partner in de sector zorg en welzijn

PFZW wil nu en in de toekomst de natuurlijke partner zijn voor werknemers, werkgevers en sociale partners in de sector zorg en welzijn. PFZW begrijpt de vraagstukken van de sector en de deelnemer als individu. PFZW biedt deelnemers herkenbaarheid en clubgevoel: als deelnemer hoort u bij deze club en samen zorgen wij voor het beste pensioen voor elkaar. PFZW is de partner voor een goed pensioen, een gezonde sector en vitaal ouder worden.

Bij dit speerpunt gaat het ook om vier strategische doelen:

 1. PFZW wil vertrouwen vergroten door het nakomen van beloften

 2. Optimale klantbediening, service en klantbeleving naar deelnemers

 3. Optimale klantbediening en services naar werkgevers

 4. Optimale klantbediening en services naar sociale partners

Speerpunt 3. Versterken van verantwoordelijkheid naar de samenleving

PFZW vervult een belangrijke verantwoordelijkheid naar de samenleving. Dat begint met een goed pensioen voor onze sector. Het inkomen voor later van de deelnemers is als vermogen aan PFZW toevertrouwd. Het gaat ook om de wereld van morgen, een betere en leefbare wereld voor de komende generaties waarin PFZW als grote pensioenbelegger een verantwoordelijkheid heeft.

Voor dit speerpunt bepaalden we vijf strategische doelen:

 1. Duurzaam beleggen voor een hoog en stabiel rendement tegen een verantwoord risico

 2. Gezonde sector en vitaal met pensioen

 3. Het verduurzamen van de beleggingsportefeuille. PFZW belegt duurzaam tenzij…

 4. Aanwezigheid als belegger in Nederland

 5. Aanwezigheid als financiële adviseur in de sector zorg en welzijn (onderzoeken, verkennen en mogelijk invullen)

Speerpunt 4. Vergroten van de wendbaarheid van onze dienstverlening

De afgelopen periode is PFZW tegen de grenzen gelopen van de complexiteit van de operationele dienstverlening, in het bijzonder de pensioenadministratie. Complexiteit vanuit wet- en regelgeving en vanuit de pensioenregeling en de administratieve processen daar omheen. De huidige regeling en de lange historie die PFZW inmiddels kent, maken dat PFZW de komende periode fundamenteel zal kijken naar de inrichting van de pensioenuitvoering en de bijbehorende IT-ondersteuning. Een andere benadering van de pensioenuitvoering is nodig. Als antwoord op de toegenomen complexiteit en om voldoende wendbaar te zijn in de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen in de pensioenstelseldiscussie. Onze producten en processen moeten eenvoudiger en sneller schaalbaar worden en voorbereid zijn op meer keuzemogelijkheden.

Voor dit speerpunt zijn drie strategische doelen geformuleerd:

 1. Het verlagen van de uitvoeringskosten per deelnemer waarbij wordt voldaan aan een optimale balans tussen kwaliteit en kosten

 2. Het toekomstbestendig houden van de uitvoering

 3. Robuuste bedrijfsvoering. Digitaal tenzij…