Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toekomst 2019-2020

Voor de periode 2015-2020 kent PFZW vier speerpunten van beleid:

  1. Toekomstbestending maken van ons pensioenproduct

  2. Vergroten vertrouwen in het pensioenfonds

  3. Vergroten van onze verantwoordelijkheid naar de samenleving

  4. Vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening

Na het stuklopen van de onderhandelingen in 2018 kwam er in juni 2019 toch een pensioenakkoord. Een stuurgroep bestaande uit kabinet en sociale partners moet dit akkoord verder uitwerken. PFZW is in faciliterende zin samen met enkele andere grote pensioenfondsen betrokken bij de uitwerking van het pensioenakkoord (speerpunt 1).

In 2019 zijn de gesprekken met sociale partners in de culturele sector voortgezet om een pensioenvoorziening voor zzp’ers te kunnen aanbieden. Een passende oplossing vergt aanpassing van bestaande wet- en regelgeving. 

Voor wat betreft speerpunt 2 zetten we vooral in op de optimalisatie van onze dienstverlening in klantreizen. We kennen voor deelnemers dertien klantreizen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe baan, verhuizen en scheiden. We vragen onze deelnemers voortdurend om feedback en gebruiken die voor aanpassing van de klantreizen. Ook in de bediening richting werkgevers werken we steeds meer in klantreizen. We wisten diverse verbeteringen te realiseren in de dienstverlening aan werkgevers.

Speerpunt 3 gaat over de keuzes die PFZW maakt bij vermogensbeheer. Dat doen we bijvoorbeeld door het verder verduurzamen van onze beleggingsportefeuille zonder concessies te doen aan rendement en risico’s. We hebben de ambitie om onze beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar € 20 miljard in 2020. Eind 2019 heeft PFZW € 17 miljard aan zulke beleggingen. 

Bij het vergroten van de wendbaarheid van onze dienstverlening (speerpunt 4) leggen we nu en in de toekomst de nadruk op het verlagen van de uitvoeringskosten per deelnemer, het toekomstbestendig maken van de pensioenadministratie en het tijdig, efficiënt en effectief inspelen op actuele ontwikkelingen. Op die manier kan PFZW de dienstverlening op tijd bijstellen en de marktpositie verstevigen.