Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkelingen in onze sector

Verplichtstelling

Branche toneel en dans verplichtstelling per 1 juli 2019 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot dat per 1 juli 2019 de verplichtstelling van PFZW is uitgebreid met de verplichtstelling voor werkgevers en werknemers werkzaam in de branche Toneel en Dans.

Zorgverplichtstelling

Werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de zorgverplichtstelling van PFZW werden het op 29 oktober 2019 eens over een gewijzigde tekst van deze verplichtstelling.

In 2018 is een werkgroep bestaande uit sociale partners en een bestuurlijke afvaardiging van PFZW opgericht met als doel het werkgevers- en werknemersbegrip in de werkingssfeer van deze verplichtstelling te actualiseren. Bij dit traject waren vijf branches betrokken:

  • geestelijke gezondheidszorg

  • gehandicaptenzorg

  • ziekenhuizen

  • verpleging, verzorging en thuiszorg

  • geboortezorg.

Het bestuur van PFZW ging akkoord met de uitbreiding van de huidige taken van de pensioencommissie plus van PFZW. Deze uitbreiding houdt in dat de pensioencommissie plus een  commissie ‘werkingssfeer’ opricht waarin signalen over het onderhoud van de werkingssfeer van het pensioenfonds en de ontwikkelingen rond de verplichtstelling besproken worden. Het streven is dat de commissie ‘werkingssfeer’ vanaf 1 mei 2020 start. De werkgroep ‘Actualisering verplichtstelling’ is na het behaalde resultaat opgeheven.

Zzp en pensioen

In 2018 startten PFZW en sociale partners een onderzoek naar een passend pensioenproduct voor zzp’ers in de cultuursector. Samen met sociale partners in de cultuurbranches werkten we in 2019 een voorstel uit waarbij zzp’ers op vrijwillige basis kunnen meedoen aan de pensioenregeling van PFZW. Omdat een vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds niet mogelijk is, hebben we het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd via een experimenteerwet tijdelijk juridische ruimte te bieden. Indien SZW hiermee instemt, wordt gedurende een pilotperiode onderzocht of het geboden pensioenproduct leidt tot daadwerkelijke deelname aan de PFZW-regeling.

Ontwikkeling werkgevers en deelnemers

Meer dan 25.000 werkgevers

Het aantal aangesloten werkgevers nam in 2019 met 700 toe en ligt nu op 25.400. De groei was het sterkst in de sectoren gehandicaptenzorg en thuiszorg. Met het voltooien van de overdracht van de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek naar PFZW, groeide het werkgeversbestand met ruim 250.

Sterke werkgelegenheidsgroei

In 2019 is de werkgelegenheid in de sector verder toegenomen. Het aantal premiebetalende deelnemers groeide met 4% tot 1.287.600. Er was een toename in bijna alle grote deelsectoren. De sterkste werkgelegenheidsgroei zien we bij de kinderopvang (+8.000 werknemers) en bij de verpleging en verzorging (+20.000 werknemers)

 

2018

2019

mutatie

Premiebetalende deelnemers*

1.237.600

1.287.600

4,0%

Gewezen deelnemers

1.095.600

1.096.400

0,1%

Pensioengerechtigden

463.100

486.800

5,1%

    

(Gewezen) deelnemers

2.796.300

2.870.800

2,7%

    

Ouderdomspensioen

375.500

397.200

5,8%

Partnerpensioen

59.100

61.800

4,6%

Wezenpensioen

6.400

6.200

-3,1%

Arbeidsongeschiktheidspensioen

19.300

18.800

-2,6%

Flexpensioen

2.800

2.800

0,0%

    

Totaal Pensioengerechtigden

463.100

486.800

5,1%

    

*Inclusief arbeidsongeschikte deelnemers

74.700

76.500

2,4%

Blijvende stijging aantal uitgekeerde pensioenen

Ook het aantal pensioenen steeg in 2019 verder. Dit is vooral een gevolg van de populatie-opbouw van PFZW; er gaan nu meer mensen met pensioen dan 10 jaar geleden en dat maakt de populatie van gepensioneerden relatief jong. Door het vastzetten van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden (pensioenakkoord) stijgt het aantal ouderdomspensioenen de komende twee jaar nog sneller. De meeste deelnemers laten hun pensioen ingaan op de AOW-leeftijd. 

Niet-opgehaalde pensioenen

PFZW neemt altijd zelf initiatief als de pensioenleeftijd aanstaande is. Het komt echter voor dat er geen pensioen toegekend kan worden. Meestal heeft dat te maken met een onbekend adres; bijvoorbeeld als de deelnemer is geëmigreerd zonder adres achter te laten. Ook gebeurt het dat de deelnemer zijn aanvraag te laat of soms helemaal niet terugstuurt. Dit betreft meestal kleine pensioenen. Elk jaar proberen we deze zogenaamde ‘niet-opgehaalde pensioenen’ verder terug te dringen. In 2019 hebben we 2.000 personen gevonden die hun pensioen nog niet hadden opgehaald.  Op dit moment zijn het er ongeveer 15.000. Het gemiddelde jaarrechtbedrag is circa € 750.

Trends arbeidsongeschikten

Het aantal arbeidsongeschikte deelnemers is de laatste jaren toegenomen. Deze trend wordt beïnvloed door het opschuiven van de AOW-leeftijd. De deelname van deze arbeidsongeschikte deelnemers duurt immers langer naarmate de AOW-leeftijd later ligt. Met het vastzetten van de AOW-datum gaan er komende jaren meer arbeidsongeschikten met pensioen.

Leeftijdsopbouw M/V

Zoals bekend werken er in de sector zorg en welzijn meer vrouwen dan mannen. De snelst groeiende leeftijdsgroep is die boven 65 jaar. Inmiddels zijn 26.000 actieve deelnemers ouder dan 65 jaar (vergelijk 2018: 19.000).