Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Goed pensioen

De ambitie om onze deelnemers een goed pensioen te bieden, stond in 2019 wederom onder druk. Door de lage rentestand was er lange tijd een dreiging van verlaging van de pensioenen.

Pensioenproduct

PFZW ambieert een geïndexeerd pensioen tegen een betaalbare premie. Bij de huidige financiële positie kan deze ambitie niet worden gerealiseerd en is het risico op pensioenverlagingen groter dan wenselijk.

Ontwikkelingen in onze sector

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot dat per 1 juli 2019 de verplichtstelling van PFZW is uitgebreid met de verplichtstelling voor werkgevers en werknemers werkzaam in de branche Toneel en Dans.

Klanttevredenheid

Eind mei 2019 werd bij PFZW de jaarlijkse audit uitgevoerd voor de Gouden Oor Service Excellence standaard. PFZW liet daarbij zien nog steeds het hoogste niveau te halen en hierin zelfs te verbeteren.

Beleggen

De doelstelling voor het financieel rendement volgt uit de ambitie van PFZW voor een geïndexeerd pensioen waarbij we niet meer beleggingsrisico nemen dan noodzakelijk is zoals hier is verwoord.

Lage kosten

Kostenbeheersing is een belangrijk thema, zowel vanuit strategisch en maatschappelijk oogpunt als vanuit integere bedrijfsvoering. Het op een uniforme manier presenteren van kosten is belangrijk voor de vergelijkbaarheid.

Bedrijfsvoering

Drie thema’s kwamen regelmatig terug aan de bestuurstafel van PFZW. In de eerste plaats het pensioenakkoord en de betekenis en mogelijkheden daarvan voor PFZW.

Governance

Op 1 januari 2019 werden Cees Dert, Jacques Moors, Florent Vlak en Pascal Wolters herbenoemd in het bestuur. Op 1 juni 2019 trad Joanne Kellermann aan als onafhankelijk voorzitter van het bestuur.

Risicomanagement

Omdat wij nauw samenwerken met onze uitvoeringsorganisatie en het meeste werk aan hen uitbesteden, heeft het bestuur van PFZW het risicomanagement hierop afgestemd: we spreken een gezamenlijke risicotaal.

Uitbesteding

Om de gewenste wendbaarheid te ontwikkelen is in 2019 het proces voor product- en dienstontwikkeling opnieuw ontworpen met als doel sneller en meer wijzigingen door te kunnen voeren. In 2020 wordt de nieuwe procesvoering gefaseerd ingevoerd.

Toon meer resultaten