Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Meerjarenoverzicht

 

2015

2016

2017

2018

2019

Financiële positie (bedragen x € 1 miljoen)

     

Actuele dekkingsgraad jaarultimo

95,1%

95,3%

101,1%

97,5%

99,2%

Beleidsdekkingsgraad jaarultimo

97,1%

90,1%

98,6%

101,3%

96,5%

Beleggingen

163.606

185.428

197.182

199.002

238.376

Eigen vermogen

(8.469)

(9.241)

2.144

(5.159)

(1.976)

Voorziening pensioenverplichtingen

172.905

195.268

195.286

204.111

240.250

      

Indexering

     

Indexeringspercentage1

0%

0%

0%

0%

0%

Indexatie-ambitie2

0,7%

1,3%

1,5%

1,9%

2,6%

Prijsinflatie3

0,6%

0,3%

1,5%

1,9%

2,6%

      

Beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

     

Beleggingsresultaten4

(219)

19.684

9.554

(822)

37.395

Totale kosten vermogensbeheer in %5

0,48%

0,46%

0,49%

0,45%

0,43%

Totaalrendement

(0,1%)

12,0%

5,1%

(0,4%)

18,8%

10-Jaarsrendement

6,2%

6,4%

6,2%

8,6%

8,7%

Gemiddeld rendement vanaf 19716

8,2%

8,2%

8,2%

8,0%

8,2%

Z-score

1,34

1,30

0,72

1,12

1,05

Performancetoets7

2,08

2,35

2,37

2,41

2,48

      

Baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen)

     

Premiebijdragen

5.145

5.197

5.404

5.584

5.950

Pensioenuitkeringen

2.968

3.179

3.433

3.699

3.970

Pensioenuitvoeringskosten

107

106

106

106

110

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro per deelnemer)8

69,40

67,90

64,90

62,10

61,70

      

Premiepercentages

     

Pensioen (over salaris min franchise)

22,4%

22,4%

22,4%

22,4%

22,4%

VPL - premie

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0,4%

0,4%

0,5%

0,7%

0,6%

(over salaris min AP-franchise)

     
      

Werkgevers en deelnemers (aantallen)

     

Aangesloten werkgevers

22.850

23.200

23.700

24.700

25.400

      

Premiebetalende deelnemers

1.151.300

1.155.800

1.196.900

1.237.600

1.287.600

Gewezen deelnemers

1.041.200

1.063.600

1.076.200

1.095.600

1.096.400

Pensioengerechtigden

390.900

412.900

435.300

463.100

486.800

(Gewezen) deelnemers

2.583.400

2.632.300

2.708.400

2.796.300

2.870.800

  • 1 Percentage toegekende indexering waarbij vanaf 2017 de prijsontwikkeling in de sector als uitgangspunt wordt genomen.
  • 2 Tot en met 2016 was de indexatieambitie de loonontwikkeling in de sector. Vanaf 2017 is dit de prijsinflatie (CPI, niet afgeleid).
  • 3 Bron: Statline (CBS).
  • 4 Op de beleggingsresultaten zijn de kosten vermogensbeheer in mindering gebracht. De beleggingsresultaten zijn inclusief het resultaat voor risico deelnemer.
  • 5 Totale kosten vermogensbeheer worden inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Percentage betreft de totale kosten vermogensbeheer afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn hierin niet meegenomen.
  • 6 Dit percentage geeft het gemiddelde rendement per jaar weer van 1971 tot en met einde boekjaar.
  • 7 De performancetoets wordt berekend door de Z-scores over een periode van vijf jaar op te tellen en te delen door de wortel van vijf. PFZW voldoet aan de toets aangezien de score hoger is dan -1,28.
  • 8 De kosten per deelnemer zijn berekend conform de definitie van de Pensioenfederatie en bestaat uit het aantal premiebetalende deelnemers en pensioengerechtigden.