Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9 Stichtingskapitaal en reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Stichtingskapitaal

-

-

Premiestabilisatiebestemmingsreserve

23

47

Overige reserves

(1.999)

(5.206)

   

Stand eind van het jaar

(1.976)

(5.159)

  Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38.

  Premiestabilisatiebestemmingsreserve

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Stand begin van het jaar

  47

  69

  (Onttrekking uit)/

    

  toevoeging aan het saldo van baten en lasten

  (24)

  (22)

     

  Stand eind van het jaar

  23

  47

   PFZW verwachtte in 2014 tot en met 2020 een stijging van de kostprijspremie. De basispremie (exclusief VPL-overgangsrechten) is daarom gelijk aan het gemiddelde van de kostprijspremie over de periode 2015 tot en met 2020. Hiermee streeft het bestuur stabiliteit van de premie na. Het verschil tussen de gemiddelde kostprijs en de eenjarige kostprijspremie wordt jaarlijks toegevoegd (of onttrokken als dit verschil negatief is) aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve. De premiestabilisatiebestemmingsreserve wordt jaarlijks verhoogd met de rentevoet onder de premie, 2019: 2,63% (2018: 2,63%), plus de toegekende indexering. De toevoeging en onttrekking aan de premiestabilisatiebestemmingsreserve geschiedt via de resultaatbestemming.

   De premiestabilisatiebestemmingsreserve moet ingezet worden om een eventuele verlaging van de pensioenaanspraken te vermijden of te verminderen.

   Overige reserves

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2019

   2018

      

   Stand begin van het jaar

   (5.206)

   2.075

   Onttrekking uit saldo van baten en lasten

   3.207

   (7.281)

      

   Stand eind van het jaar

   (1.999)

   (5.206)

    Op 31 december 2019 bedraagt de omvang van het minimaal vereist eigen vermogen € 10,4 miljard (ultimo 2018: € 8,7 miljard) en het vereist eigen vermogen € 54,7 miljard (ultimo 2018: € 49,8 miljard). Het eigen vermogen (stichtingskapitaal en reserves) is dus lager dan zowel het minimaal vereist als het vereist eigen vermogen.