Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7 Vorderingen en overlopende activa

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Vorderingen pensioenactiviteiten

  

Te factureren premiebijdragen

69

63

Premiedebiteuren

131

93

Overige vorderingen en overlopende activa

27

27

   

Totaal

227

183

    Vorderingen op pensioenactiviteiten hebben veelal een korte looptijd. De overige vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

    Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

    PFZW heeft aan PGGM N.V. een kredietfaciliteit verstrekt. Voor deze kredietfaciliteit ontvangt PFZW een rente gelijk aan EURIBOR met een opslag van 50 basispunten. De totale kredietfaciliteit is gemaximeerd tot € 150 miljoen. De kredietfaciliteit is voor onbepaalde tijd. Er is geen aflossingsregeling afgesproken. Deze kredietfaciliteit is overeengekomen ten tijde van de splitsing van de uitvoeringsorganisatie en het pensioenfonds. In 2018 en 2019 is er geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit.