Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6 Vorderingen uit hoofde van beleggingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Vorderingen beleggingsactiviteiten

  

Vorderingen uit hoofde van collateral management

-

-

Af te wikkelen beleggingstransacties

136

183

Te vorderen dividenden

5

7

Te vorderen bronbelastingen

14

13

Overige vorderingen en overlopende activa

24

49

   

Totaal

179

252

    Vorderingen op beleggingsactiviteiten hebben veelal een looptijd korter dan een jaar en zijn gerelateerd aan de beleggingen voor risico pensioenfonds. De overige vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

    Af te wikkelen beleggingstransacties

    Het pensioenfonds heeft beleggingstransacties verricht die ultimo boekjaar niet zijn afgewikkeld en in het begin van het volgende boekjaar tot afwikkeling komen. Hierdoor is een vordering ontstaan. De post af te wikkelen beleggingstransacties bestaat ultimo boekjaar voor het grootse deel uit transacties uit hoofde van collateral management.

    Overige vorderingen en overlopende activa

    Als onderdeel van de post overige vorderingen en overlopende activa zijn de namens PFZW ingediende EU-claims opgenomen. Deze kennen een nominale waarde van € 81 miljoen (2018: € 51 miljoen) waarvan per balansdatum circa € 81 miljoen (2018: € 41 miljoen) is voorzien.