Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4 Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Onder herverzekeringsdeel technische voorzieningen wordt verstaan de langlopende vordering op de herverzekeraars wegens de herverzekerde pensioenverplichtingen. De (her)verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de rechtstreekse uitbetaling van uitkeringen aan de deelnemers. Mochten ze in gebreke blijven dan blijft PFZW verantwoordelijk voor deze uitkeringen. Vanwege het kredietrisico van de (her)verzekeraars waar de herverzekeringen zijn ondergebracht is rekening gehouden met een kredietafslag.

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Garantiecontracten

142

146

Overige contracten

5

5

   

Balanswaarde eind van het jaar

147

151

  Bij garantiecontracten zijn levenslange pensioenuitkeringen door de herverzekeraar gegarandeerd voor de ingekochte aanspraken. Deze contracten kunnen na afloop van het contract premievrij worden achtergelaten bij de verzekeraar. De pensioenuitkeringen worden door de verzekeraar gegarandeerd en de verzekeringstechnische risico’s liggen ook bij de verzekeraar. De overige contracten kunnen na afloop van het contract niet worden achtergelaten bij de verzekeraar. 

  De mutaties zijn als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Balanswaarde begin van het jaar

  151

  165

  Rentetoevoeging

  -

  -

  Wijziging marktrente

  8

  3

  Aanpassing actuariële grondslagen

  (1)

  (3)

  Uitkeringen

  (13)

  (14)

  Mutatie kredietafslag

  2

  -

  Overige mutaties

  -

  -

     

  Balanswaarde eind van het jaar

  147

  151

   De mutatie van het herverzekeringsdeel van de technische voorziening in de staat van baten en lasten voor 2019 bedraagt € 4 miljoen positief (2018: 14 miljoen positief). De kredietafslag is gedaald en bedraagt € 3 miljoen (2018: € 5 miljoen).